Jdi na obsah Jdi na menu
 


Znovu otevřený dopis exprezidentovi Václavu Havlovi

30. 12. 2011

Znovu otevřený dopis exprezidentovi Václavu Havlovi
Krátké připomenutí k 8. výročí pádu Bagdádu
8.4.2011
Váţený pane Havle,
den 9. duben se stal smutným datem v soudobých dějinách Iráku a jedním z mezníků jeho historie. Tento den, označovaný jako Výročí okupace, padl Bagdád do rukou dobyvatelů a celá země přešla od hrůzné diktatury k hrůzné okupaci. Těţce zkoušený Irák se ani po osmi letech nemůţe vymanit z následků ilegálního a barbarského činu.
Často zmiňovaná spekulativní argumentace „Byl snad diktátorský reţim Saddama Hussaina lepší neţ dnešní?“ neospravedlňuje vyhlášení války a nemůţe nikoho zbavit historické, právní a morální odpovědnosti. Dnes probíhající lidové revoluce v arabských zemích navíc jasně dokazují, ţe se utlačované národy mohou vymanit z totalitních reţimů vlastním přičiněním – bez „bratrské invaze“.
Podívejme se na některé titulky ţivotní reality v novém Iráku a právě tak na dnešní politické zřízení - plod poválečného uspořádání.
 více neţ milion nevinných padlých ţivotů,
 miliony vdov a sirotků bez domova,
 miliony utečenců a uprchlíků,
 statisíce sekulárně smýšlejících lidí pronásledovaných nově nastoleným primitivním řádem,
 elita společnosti (intelektuálové, spisovatelé, lékaři, inţenýři, umělci, herci, básníci, skladatelé, novináři, vysokoškolští učitelé, pedagogové, badatelé, vědecké kádry a další) musela prchnout před represí nového řádu do arabských a jiných zemí světa,
 stovky tisíc terorizovaných křesťanů musely utéct do ciziny, nevyjímaje vyznavače dalších náboţenství,
 stovky zavraţděných novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků,
 desítky tisíc lidí, včetně nezletilých, byly bez obvinění či řádného soudu zatčeny a jsou v ţalářích vládních represivních struktur, které často podléhají vůli jednotlivých vládnoucích politických stran,
 neprosté selhání v zajišťování základních ţivotních podmínek jako je pitná voda, elektrická energie, základní zdravotní péče, školství a doprava,
 rozrůstání chudoby, nemocí, nezaměstnanosti a negramotnosti,
 likvidace irácké sekulární společnosti ve prospěch nastolení pseudo-theokratického systému,
 brutalita vůči bezbranným demonstrantům, potlačování svobody projevu, svobody shromaţdování a práva na protest a zavedená praxe mučení internovaných a uvězněných,
 všudypřítomná korupce ve vrcholném státním aparátu, vytunelování veřejných financí a absolutní privilegia vládnoucí oligarchie,
 nekompetentní a zkorumpovaný reţim s doktrínou sektářství a s politikou rozporcování státního aparátu a státních financí,
 a mnoho dalších.
Váţený pane Havle, dovolujeme si Vás – v otázce Iráku – znovu vyzvat k veřejné nápravě vlastního postoje, který jste zaujal v době příprav na invazi. Ve jménu humanismu a principu vyšších hodnot, pro vlastní historický kredit a pro morální odpovědnost je nezbytné se jasně vyjádřit – byť dodatečně – k tehdejšímu irelevantnímu postoji.
Jsme přesvědčeni, ţe ještě nevypršel čas distancovat se od invaze do Iráku – od tohoto válečného dobrodruţství bývalé americké administrativy. Nadešel však čas omluvit se iráckému lidu za nevinné oběti a za nelidské strádání a utrpení, které s sebou přinesla válka, jejíţ následky proţívá ţalostně irácký lid dodnes.
S úctou,
Ing. Faisal Ismail, CSc., předseda
Česko-irácké sdruţení
Praha, 8.4.2011
http://www.zvedavec.org/prispevky/2011/04/4308-znovu-otevreny-dopis-exprezidentovi-vaclavu-havlovi-.htm?PHPSESSID=30ein53ifabnk55ovp872h8315
*********************************