Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projev, na který se nezapomíná !

30. 12. 2011

Projev, na který se nezapomíná !
Slova Václava Havla v roce 1989
»Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, ţe jsem nepřítelem socialismu, ţe chci v naší zemi obnovit kapitalismus, ţe jsem ve sluţbách imperialismu, od něhoţ přijímám tučné výsluţky, ţe chci být majitelem různých podniků… Byly to všechno lţi, jak se záhy přesvědčíte, protoţe tu brzy začnou vycházet knihy, z nichţ bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, ţe funkci prezidenta vezmu na jedno funkční období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší ţivotní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.
V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůţe mít tak velké pravomoci, jaké má dnes. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, ţe by měly být daleko větší, neţ jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Moţná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: O republice lidské, která slouţí člověku, a proto mám naději, ţe i člověk poslouţí jí.
Za svůj třetí úkol povaţuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, ţen, nemocných, těţce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec občanů kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře neţ ostatní. Ţádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují.
Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůţeme nejen proto, ţe by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, ţe by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat… Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny poniţující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níţ se nebudeme dělit na otroky a pány. Touţím po takové republice více neţ kdo jiný. Náš stát by uţ nikdy neměl být přívaţkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných
mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, ţe se bude zdraţovat. Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdraţování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na tiskových konferencích, ţe jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v téhle chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbliţších měsících. Ţádné gigantické zdraţování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme.
Jiţ nikdy do ţádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury… Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí ţádné NEJDE TO.«
Připomněl Petr Cibulka