Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pehe – pravdoláska promluvila

30. 12. 2011

Pehe – pravdoláska promluvila
Václav Dvořák:
03 Říjen 2011
Nemohu nereagovat na polemiku mezi historikem Jane Eichlerem a politologem Jiřím Pehe, která proběhla v Právu 29. a 30. září 2011.
Pehe v ní mimo jiné tvrdí, ţe „ …Srbové masově vyháněli Albánce, přičemţ docházelo k masakrům“. Z jakých zdrojů Jiří Pehe čerpá? Z kosovskoalbánských? Útěk Albánců z Kosova byl útěkem před občanskou válkou, kterou rozpoutala UÇK. Záběry na uprchlíky z hranic Kosova byly plně v reţii UÇK a Clintonovy administrativy. Kolik bylo těch zmasakrovaných a kde jsou jejich hroby? Lpění na „faktech“ válečné propagandy tolik let po válce není hodno politologa.
Jiří Pehe má jistě bývalého prezidenta Václav Havla rád a patří k jeho příznivcům. Lidem, kteří mají Václava Havla za ikonu ještě dnes, se jiţ delší dobu mezi prostým českým lidem, někdy posměšně a někdy pohrdavě, říká „pravdoláskové“. Kdysi jsem k nim patřil také. Byl jsem hrdý a nadšený, kdyţ jsem v televizním vysílání Občanského fóra mohl veřejně připít Václavu Havlovi ke zvolení prezidentem republiky. Proč si nepřiznat, ţe v těch dobách cinkajících klíčů málokdo pochyboval o upřímnosti hesla „pravda a láska zvítězí nad lţí a nenávistí“. Dnes se nám obvykle dostane vysvětlení, ţe tento posměšný výraz pouţívají cyničtí pragmatici, kterým není nic svaté, mimo peněz „aţ na prvním místě“, kteří neuznávají ţádnou morálku a veškeré mravní hodnoty povaţují za naivní idealismus a nepraktickou utopii.
Kdo to je ten pravdoláska (oba rody jsou moţné) a proč i pro mne jsou pravdoláskové hodni opovrţení? Uvedu jeden příklad za mnohé, aby bylo jasno – Kosovo.
Jiří Pehe byl v letech 1997 - 1999 šéfporadcem prezidenta Havla. Co mu tehdy poradil?
Jan Eichler v Právu správně připomenul rozhovor pro francouzský Le Mond (29. 4. 1999), ve kterém si Havel přihlásil ke světovému patentování termín „humanitární bombardování“. Tím se přidal k lidem, kteří, placeni PR agenturami, propagovali zahraniční „humanistické“ agrese USA a jejich převodová páka - NATO. Svými výroky Havel s vinětou světoznámého humanisty pomáhal zpracovávat světové veřejné mínění, aby lépe spolklo a strávilo vzdušnou bombardovací kampaň NATO, která nebyla schválena orgány OSN a nejednalo se tady o nic jiného neţ o agresi. Bombardováním Jugoslávie porušilo NATO nejen Chartu OSN ale i svou vlastní ustavující chartu!
Havel, díky svým poradcům byl k tomu hluchý a slepý stejně jako k české diplomacii, rozvědkám (vojenské i civilní), balkanologům, policejním analytikům a dalším, kteří poukazovali na to, ţe albánská UÇK je teroristickou organizací, jejíţ velitelské posty obsadili pohlaváři drogové mafie a psychopatičtí vrazi. Raději věřil svým poradcům jako Pehe a kamarádům jako Albrightová. V té době – v předjaří 1999 - pravdoláskové kolem Havla na německé přání záměrně zničili moţnost mírových rozhovorů mezi Jugoslávií a umírněným kosovskoalbánským předákem Ibrahimem Rugovou, který o ně českou diplomacii poţádal. Chtěli raději válku!
Pravda „humanitární“. Havlova kamarádka Albrightová v té souvislosti cynicky prohlásila, ţe „ … Srbové potřebovali trochu zbombardovat “. Albrightovou, která má na rukou Srbskou krev z Bosny, Chorvatska a Kosova, nám pak Havel navrhoval na českou prezidentku! Pro dokreslení koho nám Havel doporučoval na Praţský Hrad: letos v předjaří vyšlo najevo, ţe Madleine Albrightová Korbelová s bratrem prvního protektora okupovaného Kosova Kouchnerem zkasírovala se svými společníky za prodej telekomunikační firmy IpkoNet v přepočtu kolem 450.000.000 korun! Při zakládání této firmy nevybíravými způsoby odstrčilo IpkoNet a albánské okupační vedení Kosova další uchazeče. Společnost IpkoNet zřídili čelní představitelé Mezinárodního výboru pro pomoc ohroţeným, a to uprostřed bombardování v roce 1999. Po příchodu NATO IpkoNet, za poţehnání tehdejšího šéfa UNMIK Bernarda Kouchnera, ihned podepsal exkluzivní smlouvu s Kosovskou energetickou korporací, díky které začal pouţívat její infrastrukturu.
Lidé kolem Havla, a moţná na jeho osobní popud, tehdy také rozjeli mediální štvanici na našeho ministra zahraničních věcí Jana Kavana, který na začátku roku 1999 se svým řeckým kolegou inicioval mírová jednání mezi kosovskými Albánci a vedením Jugoslávie. Po 78 dnech „humanitárního bombardování“ se Havel jako první hlava státu vznášel v obrněné helikoptéře americké armády nad „osvobozeným“ Kosovem, kde „bojovníci za svobodu a demokracii“ z řad UÇK právě vypalovali 58 000 domů Srbů, Ţidů, Cikánů, Goranců a dalších Nealbánců. Zničili při tom mimo jiné i 116 křesťanských svatyň, často velmi starých. Při pohledu shůry si Největší Čech a humanista nevšiml, ţe dole pod ním dochází k jedné z největších etnických čistek, kterou Evropa zaţila od dob Stalina a Hitlera.
Václav Havel mlčel i v březnu 2004, kdy na Kosovu albánští teroristé zorganizovali pogrom na zbytek nealbáncké populace - kosovskou Křišťálovou noc. Hořely další domovy, byli vraţděni další nevinní, číslo zničených klášterů a kostelů se vyšplhalo na 130 a dalších 3200 lidí muselo opustit svou vlast.
Dodnes je Kosovo otevřená krvavá rána, přes kterou prochází 97% narkotik, konzumovaných v Evropě. Na dnešním Kosovu ţijí Nealbánci jiţ dvanáctý rok v ghetech, jsou denně vystaveni šikaně úřadů „svobodného Kosova“ a teroru albánské luzy. Nemají zastání ani u protiprávně dosazených úřadů (EULEX) ani u jednotek okupujících tento jih Srbska (NATO – KFOR). Dodnes se na Kosovo nemůţe vrátit 250 000 Srbů, Ţidů, Aškaliů,
Romů, Egypčanů, Goranců, Čerkezů a dalších národností. Většina z nich ţivoří v severnějších částech Srbska, často v ţalostných podmínkách, zatímco na jejich půdě a majetcích na Kovovu a v Metochii „hospodaří“ albánští lapkové. Právo na ţivot, volný pohyb, svobodu slova, svobodu shromaţďování a na soukromý majetek platí na Kosovu jen pro někoho. To jsou důsledky Havlova „humanitárního bombardování“.
Kdyţ se k praktikám okupačních úřadů na Kosovu a úděsné situaci menšin vyjádřil Jiří Dienstbier, odborník a dlouholetý zpravodaj OSN pro bývalou Jugoslávii, hned ho pravdoláskové s Havlem v čele kárali. Protektor Kouchner si pak nebral servítky a s odvoláním na Havla vzkázal Dienstbierovi, aby drţel hubu! Takhle se dělá mezinárodní politika, takhle se spravují dobytá území, citlivě a humanitárně à la Havel a NATO.
Havel díky svým poradcům a lidem jako je Jiří Pehe a nebo Kárl Scharzenberg neprotestoval proti vyhlášení a uznání „nezávislého Kosova“, které nebylo ničím jiným, neţ dalším porušením rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244 z roku 1999, pošlapáním mírových dohod o bezpečnosti a spolupráci z Helsinek a výsměchem mezinárodnímu právu. Naopak, za pár měsíců proti vůli lidí naší země a proti vůli Sněmovny ČR nás uznáním protiprávního státu Republikë Kosova zapsali do seznamu poslušných vazalů. Připomínám: Havel kdysi spoluzakládal Chartu 77 právě proto, aby se dohody z Helsinek plnily i u nás, v tehdejším Československu. Dnes jsou helsinská ujednání pošlapána v celé bývalé Jugoslávii. Kosovo 1999 jsou srbské Sudety 1938 také díky postoji Václav Havla, Kárla von Schwarzenberg a rad politologa Jiřího Pehe.
Havel mlčí i dnes, kdy jednotky NATO, přesněji vojáci německého Bundeswehru (!) střílejí do bezbranných Srbů, kteří se nechtějí ve své domovině podřídit okupantům, islamistickým albánským úřadům a špičkám narkomafie, která si na jihu Srbska s pomocí NATO a lidí jako je Havel, Schwarzenberg a nebo Pehe, zřídila svůj stát. Denní pročítání zpráv z Kosova (viz. www.kosovoonline.cz a další prameny) nemůţe nechat slušné lidi chladnými. Ale pravdoláskové ve svém nekritickém obdivu k jedné supervelmoci pohrdají mezinárodním právem, ruší ho, pomáhají vyvolávat a omlouvat války, které ničí víc lidí v Afghánistánu, Iráku a Libyi, neţ na co kdy stačili Talibové a diktátoři jako Husajn nebo Kaddáfí. Nafta a drogy smrdí krví. Mohou peníze za spinování skutečnosti a faktů svou vůní pach smrti přebít?
Před dvaceti lety jsme ţili mýtem Václava Havlova. Čekali jsme změnu, dobrou, spravedlivou a moudrou vládu. Ţili jsme heslem o pravdě a lásce. Václav Havel sám svými činy během uplynulých let pravdu a lásku jako pojmy vyprázdnil sám.
Divíte se, proč obyčejní čeští lidé opovrhují „pravdoláskami“ jako licoměrnými, prolhanými, byť moţná dobře placenými faryzeji, kteří ignorují hrůzy a nespravedlnosti dnešního světa, z nichţ mnohé sami spoluzavinili, a raděj se předvádějí jako krasoduchové různých Bilderbergů a Fór 2000? Mimochodem, jestli se nemýlím, štvaní do vláky, tak jak to činil Václav Havel v případu Jugoslávie, Iráku a Libye jsou stále podle našeho práva trestné a nepromlčitelné.
Václav Dvořák
režisér – dokumentarista
Komentáře 2011-10-04 Je moţné, ţe Havel je víceméně hloupý, naivně milující Ameriku, která ho platí, ale jinak je citově i morálně plochý. Všechny jeho činy mu byly vmanipulovány, zaplaceny, proslovy snad psal sám ale pod vlivem názorů mu vtloukaných, potlesky plánovány. On ani nelţe, vţdyť se na něj podívejte, poslouchejte .... loutka, odjakţiva.
http://www.czechfreepress.cz/politika/vaclav-dvorak-pehe-pravdolaska-promluvila.html