Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis Václavu Havlovi od Zdeněka Spálovského

30. 12. 2011

Otevřený dopis Václavu Havlovi od Zdeněka Spálovského,
důchodce, Kroměříţ

Špígl 9.května 2001
Zdeněk Spálovský vstoupil do historie svým soudním sporem s prezidentem Havlem za články, které o něm publikoval v našich i zahraničních médiích. Naší redakci zaslal k uveřejnění tento otevřený dopis.
Václave Havle,
Tímto dopisem doplňuji otevřený dopis ze dne 1.8.1993.
Kdyţ jsme spolu jednali 27.12.89, varoval jsem Vás, abyste se neopováţil omlouvat Němcům, pokud tak učiníte , budu první, kdo se proti Vám postaví. Mám k tomu co největší právo, jak se v tomto dopise dozvíte. Nechtěl jsem hovořit o protektorátní minulosti Vaší rodiny, protoţe zastávám názor, ţe děti nemohou za chyby a zločiny svých rodičů, pokud nepokračují v těchto zločinech.
Vy jste převzal štafetu sionistickonacistickou a pokračujete ve zločinu vlastizrady, které se dopustil Váš otec a strýc, proto jste plně vinen.
Váš otec a strýc, byli členy organizace sv. Pavel, která byla zaloţena v minulém století a trvá dodnes. Tato organizace má za úkol germanizaci Evropy a likvidaci slovanských národů, coţ napsal Karl Marx – Mardochej v roce 1849: „Úplný zánik Jihoslovanů jest poţadavkem evropské kultury, protoţe budou poněmčeni a pomaďarštěni. Jsou to banda lupičů a příští světová válka přinese zánik Jihoslovanů. Čechové, k nimţ chceme Moravany a Slováky počítat, ačkoliv se řečí a minulostí od sebe liší, neměli nikdy svých dějin a tento nikdy neexistují národ činí si nároky na samostatnost ? Nemají ţádného práva na národní samostatnost a nemohou ji nikdy dosíci.“
Další historický výrok , který je naplňován, s vaší přímou pomocí : „My nejsme potomci oné husitské šlechty, která protestovala roku 1415 na sněmu českém proti koncilu kostnickém, my jsme potomci oné katolické šlechty, která u Lipan porazila Tábory a na Bílé Hoře stavy české…“ „My vidíme v husitech ne slavné bohatýry , ale bandu lupičů a ţhářů, komunisty 15. století, a my , Schwarzenbergové, budeme bojovati proti Vám novohusitům s touţe rázností, jako pánové z Růţe bojovali proti starým husitům. Karl von Schwanzergerg, r. 1889.
Ve sluţbách Kohla a Německa
Tak jako Henlein plnil vůli a rozkazy Hitlera , tak Vy plníte vůli Kohla, Kinkla a Německa. K tomu lokajství Vás zavazuje Vaše členství v organizaci sv. Pavel a německé občanství.
Aby byl beze zbytku splněn plán likvidace naší země Československa, kterým jste byl pověřen, byl Vám určen Schwarzenberg jako kurátor. Protoţe Váš alkoholismus nezajišťoval toto plnění. Proto zastával takovou významnou funkci, dostal státní občanství ihned majetek.
Tento potomek cizácké a nepřátelské šlechty nemá právo vůbec do naší země vkročit, natoţ aby měl tyto výhody.
Já plnoprávný občan nemám ţádná práva a majetek jsem nedostal, přesto, ţe jsem přešel peklem nacismu a komunismu.
Deklarace je německý diktát. Tímto je uznána Mnichovská dohoda a Protektorát a naše podřízenost Německu. Dopustil jste se toho nejhoršího zločinu vlastizrady na naší vlasti. To, co nestačil uskutečnit Váš otec a strýc s německou podporou a pomocí, dokončujete to teď Vy, pod rouškou sametu, humanity listiny lidských práv, kterých zneuţíváte s cynismem Vám vlastním.
Hitler dosazen s financováním Amerikou ?
Adolf Hitler, také člen organizace sv. Pavel, byl osobním přítelem obou Havlů, kteří pro něj pracovali oficiálně od roku 1933, proti naší republice. I kdyţ byli významní členové zednářských lóţí, o tom věděli nacisté a samozřejmě i Hitler, protoţe byl poloviční Ţid, dosazený Amerikou a financován, nesmělo se těmto dvěma ublíţit.
Byli pod ochranou samotného Hitlera. Toto je důkaz, co je sionistický nacionalismus, který obsahuje „kapitalismus, komunismus, fašismus, nacismus, globalismus“, který Vy teď připravujete.
Po okupaci 15.3.1939 bylo v Lucerně zřízeno sídlo SD – Sicherheitsdienst a Gestapa. Oba Havlové pracovali jako agenti. Byli tam zřízeny konspirativní byty, kde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Váš strýc zajišťoval pro gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i
občanství. Váš strýc pak dostal doklady na německé jméno a příjmení a stal se řádným úředníkem praţského gestapa.
Já jsem ho poznal, kdyţ mne v Praze zatýkal pod jménem Klaus Wiedermann.
Neţ byla provedena okupace Československa , měl Váš strýc a otec vytvořenou organizaci agentů , kteří pak údajně pracovali pro skutečný odboj. Proto mohli pronikat do skutečného odboje a likvidovat naše nejlepší lidi. Mají na svědomí mnoho našich občanů, které dostali do koncentračních táborů a vězení , a osobně zabili přede mnou 3 lidi. Mají podíl na likvidaci štkp. Morávka, pplk. Balabána, pplk. Mašína a také podíl na zatčení a uvěznění v koncentračním táboře Dr. Milady Horákové.
Tajně hlídali R.Hendricha
Kdyţ byl do protektorátu přeloţen R. Hendrich s úkolem likvidovat členy zednářských lóţí a zlikvidovat náš národ, Hitler ţádal Vašeho strýce, aby Hendricha tajně hlídali. Byl rodinným přítelem Vaší rodiny a Vás choval na klíně a přitom netušil, ţe je vlastně hlídán. Pátral po původu Hitlera. Byl jeho tvrdým odpůrcem a zednářských lóţí, které likvidoval bez slitování a Vašeho otce a strýce se nedotkl. Kdyţ poslal Haydrich své dva agenty do Polné, Váš strýc okamţitě podával zprávu Hitlerovi s kterým měl přímý kontakt. Byl to Hitler, který okamţitě ţádal Ameriku o likvidaci Haydrich. Ta byla provedena na ţádost Beneše !!
Byl to váš otec, který určil Lidice jako místo původu atentátu. Váš otec a strýc mají na svědomí tragédii lidickou.
4. ledna 1944 jsem předával zprávu v Praze a varování . 5. se mělo uskutečnit navázání styku. Bylo podezření, ţe jde o provokaci a nebyla jistota, ţe jde o skutečnou skupinu odboje. Byl jsem poţádán o pomoc. Ţena, která měla být mou údajnou matkou, mi měla krýt záda. V 10 hod. na nábřeţí naproti Národnímu divadlu byl jsem tím dotyčným sraţen na zem. Od Národního divadla vyběhli nějací muţi. Chtěl jsem utéct, ale ten druhý, který tam čekal mne nepustil. Dostal jsem ránu a upadl na zem. Ta ţena přiběhla a volala na muţe, který přiběhl a kopl mne „ Pane Havel, co Vám můj syn udělal, proč ho kopete ?“ Ich bin nicht Havel, a ţenu udeřil. Srazil ji na zem, a ihned přijelo auto, do kterého nás vhodili. V Bartolomějské výslech. Kdo jsme, odkud a ke které skupině patříme. Ta ţena byla velmi statečná, moc na ní vzpomínám. Pane Havel, toto je velký omyl, my nikam nepatříme. Váš strýc zařval „Ich bin nich Havel, Ich bin Klaus Widermann.“ Ale já Vás znám, povídá ta ţena, jste Miloš Havel a ten vedle je Václav Havel a tento pán je Pruţinský Klaus. A tady udělala chybu. Klaus bylo krycí jméno. Váš strýc a ti ostatní kati zařvali, a Váš otec zaječel. Tak přece, začal ten pravý výslech. Bylo jich tam dost na týrání. Kdyţ jsem zavolal „maminko“, váš otec uměl dávat pěkné facky. Po kaţdé jsem omdlel. Tu paní křísili a znovu bili, strhly z ní šaty a nějakými pruţnými holemi ji mlátili. Váš strýc šílel, protoţe nepromluvila. Kdyţ se probrala, chtěla vstát, ale nemohla. Byla skoro nahá. Váš strýc se k ní naklonil s jedním a zařval „Ty čechiše švajnehund, budeš mluvit ?“ A ona najednou klidně povídá „pane Miloši Havle, Vy jste lidská bestie“. Váš strýc popadl tu hůl a udeřil ji jak nešťastně, ţe ji zabil. Začal jsem plakat a volat „Maminko, co Ti udělali“? Probral jsem se aţ na kobce na Pankráci. Nebudu popisovat mučení, kterým jsem prošel. Zde mne vyslýchali Němci. Já jsem své jméno nevyzradil. Byl jsem si vědom, co by to znamenalo pro mou rodinu a organizaci.
Pojem času jsem ztratil. Kdyţ mne převáţeli do Berlína , bylo jiţ teplo. Dali mne na kobku, kde byli dva občané Dánové. Při kaţdém výslechu mi vzali šaty , nahého mne pověsili na dobytčí háky za nohy a bičovali mne. Ten gestapák co mne
vyslýchal byl sudetský Němec a uměl česky. Sám mi to řek, ţe pochází od Karlových Varů a ţe se budu hlásit jako „čechiše švajnehund“. To jsem neudělal, mlčel jsem. Byl jsem bit nějakým bičem a pěstmi. Moji spoluvězni mne opatrovali , hladili mne a byli mi velkou oporou. Byl jsem na konci si fyzických , nemohl jsem uţ ani chodit. Měl jsem pár dnů pokoj, klid pak přišel další výslech. K mému překvapení , nějaká kancelář, ale jaksi holá. Byl tam stůl a kolem něj seděli nějací muţi v uniformách a také v civilu. Byli mírně rozpití a pak se mi představil Váš otec , strýc Pruţinský Klaus a ten další byl Klaus Wilfer, rezident II. oddělení praţské SD a byl tam nějaký malý chlapec v uniformě Hitlerjungend. Stál u Vašeho otce, který ho hladil po hlavě. Kdyţ Váš otec na mne zařval jak to, ţe se nehlásím jak mám, jak se jmenuji a kdo jsem, tak jsem mlčel. Svlékli mne do naha a bičovali po chodidlech tím, ţe to ze mne dostanou. Nemohl jsem se postavit, klečel jsem. Pak ke mně přistoupili ti v uniformách a Váš otec a kaţdý měl v ruce sklenici a popíjeli. Ten gestapák na mne zařval „ Du čechiše švajnehund, budeš se tak hlásit nebo ne ?“ Zakroutil jsem hlavou, ţe ne. Kopl do mne a já upadl. Ten chlapec přiběhl a kopal do mne, aţ jsem močil krev, pak zvedl pravou ruku a volal Sieg Heil, Heil Hitler. Pak ke mně přistoupil ten gestapák i s Vaším otcem a něco německy říkal Vašemu otci. Ten se smál a kýval hlavou a něco říkal. Přivedl moje dva spoluvězně. Ten gestapák mi říkal , ţe kdyţ se nebudeš hlásit , jak ty dva zastřelíme. Nevěřil jsem,ţe by to udělali. Zakroutil jsem hlavou. Vzal pistoli a chtěl je střelit . Váš otec ho zastavil , vzal mu pistoli a ty dva spoluvězně zastřelil. Byl to pro mne šok, ten malý chlapec, k nim přiběhl a kopal do nich a pak volal Heil Hitler a Sieg heil. Váš otec ho za to chválil a hladil. Mohl mít tak 7 aţ 8 roků. Pak přivedli další vězně , tři, jeden z nich mluvil francouzsky. Váš strýc i otec ne mne řvali, ţe je také zastřelí. Nemohl jsem si vzít na svědomí další lidské ţivoty. Kleče jsem se hlásil „ Her komandant, ich bin heftlink čechiše švajnehund ohne nahme“ Hurónský řev a řehot jaký spustili jsem do té doby neslyšel.
Odsouzen jako nepřítel Třetí říše
25.května 1944 jsem byl nějakým soudem souzen, pro nepřátelsko činnost proti národněsocialistickému státnímu zřízení. Svědkové proti mně byli Váš otec, strýc, Pruţinský Klaus a Klaus Wilfer. Na základě jejich svědectví, kterým dokazovali , ţe pařím k nepřátelské organizaci , jak svědkové jednoznačně potvrdili, ţe jsem se ohlásil přesně podle domluvy. Soud dospěl k jednoznačnému závěru , ţe jsem člen nepřátelské organizace, jejíţ činnost je zaměřena škodit Velkoněmecké říši a národněsocialistickému státnímu zřízení. Proto jsem byl odsouzen k smrti s podmínečným odkladem tří měsíců. Pokud do této doby nesdělím své jméno a nacionály budu popraven. Tlumočník , který mi překládal celý průběh soudu, byl zřejmě Čech. Mluvil perfektně česky.
Za krátkou dobu jsem byl se několika spoluvězni převezen do Mauthausenu . Neţ jsem byl dán na oddělení transportu, bylo mi vytetováno číslo 80943 na předloktí levé ruky.
Vězněm v Mauthausenu
V Mauthausenu jsme projeli nějakým tunelem. Přebíral mne nějaký vězeň, mluvil česky a neţ mne dal na celu, tak se mne zeptal , jak se jmenuji a odkud jsem. Řekl jsem zase – nevím. Na cele byli tři vězni ve vězeňských šatech, odsouzení k smrti. Kdyţ zavřeli dveře, jeden z nich povídá. „Ani nám neříkej svoje jméno, ani odkud jsi. Vydrţ a nezraď.“ Byli to příslušníci dem. Pravice Ing. Zdeněk Čech, Dr. Prof. Jindřich Spáčil a prof. Marek Neuman. Cela byla holá, spali jsme na holé zemi a nesměli jsme ven. Ten vězeň, který mne přebíral spolu s dozorcem, byl kápo a
placený agent gestapa, pomocník kata – Antonín Novotný, budoucí prezident Československé socialistické republiky a první tajemník ÚV KSČ. Jednou se mne zeptal Zdeněk Čech , čím je můj otec. Obchodník říkám a v tom se otevřou dveře a Novotný zvolal, ţivnostenský parchant. Poslouchal za dveřmi. Trvali na mé popravě spolu s mými spoluvězni. Také to dokázali. Odvedli nás na celu smrti a přede mnou byli ti tři popraveni, kdyţ přišla řada na mne, otevřeli se dveře a někdo zařval „Halt“ a německy něco volal Nesměl jsem být popraven, protoţe lhůta tří měsíců neuplynula.
Odbojová organizace, které velel JUDr. Jan Uher, vyvinula všechnu svou moc a tajně mne z Mauthausenu dostali ven.Váţi jsem necelých 25 kg. Váš otec a strýc mají podíl ha likvidaci plk.JUDr. Jana Uhra, pplk. Ing. Jiřího Melichara, vypálení Javoříčka a tam vyvraţdění muţů od 15 let. Byli to bestiální zrůdy, které Vy dnes oslavujete jako hrdiny, coţ Vás plně charakterizuje.
Co obsahuje tajná přísaha ?
Plně jste převzal jejich odkaz , který naplňujete. Plníte také přísahu, kterou jste skládal v Izraeli opřen o Zeď nářků při Vašem svěcení do 30. svěcení ve stupni 1. Jednáte přesně jak jste slíbil. Rozbít náš stát, podrazit lid, nadělat z nás otroky a poslušné stádo konsumentních tvorů vnutit lidu apatii, beznaděj, lhostejnost a nezájem o věci veřejné, musela narůst kriminalita, prostituce , drogy a tím rozbít morální hodnoty společnosti.
Jednáte přesně podle zasvěcení: Já, jedině já, vše kvůli mně, pro mne, a to všemi moţnými prostředky.
Přísahu, kterou jste skládal v Izraeli, byla přísahou Bohu zla – Luciferovi a Satanovi. Nejsem fanatik, ale tvrdý realista. Zlo v kterém stojíte, se muselo ukázat, odhalit svoji tvář. To se stalo.
Já jsem skládal přísahu Ţivotu, Pravdě a Spravedlnosti – tomu Bohu, který stvořil Vesmír, planetu Země a Člověka, Stvořitel. Soud, o který jsem poţádal není spor dvou jedinců, ale boj dvou systémů. Dobra a zla. To, ţe jste mi dal milost, ne z humánních důvodů, ale proto, aby jste mi zavřel hubu. To jste dal naprosto jasně najevo, ţe mám pravdu a z té máte strach.
Proto říkám, Buď ţivot nebo smrt, buď pravda nebo leţ, buď spravedlnost nebo zločiny a bezpráví.
Ochráncem vlastizrádných zločinů
Buď já a ten dobrý, čistý obelhaný a okradený lid a moje vlast, anebo Vy a ta banda vlastizrádných zločinců, které chráníte a kterým tolik vyhovujete. Proto ţádám referendum , protoţe jedině lid je pánem v zemi a z jeho vůle pochází veškerá moc ve státě.
Máte-li tak silnou podporu lidu, jak uvádí sdělovací prostředky, nemáte se čeho bát. Navrhuji Vám je pro nás dva dialog v České televizi. Totéţ také navrhuji Václavu Pruţinskému – Klausovi, po našem pohovoru. Těším se na ten pohovor, věřím, ţe bude a loučím se tak, jak jsem se musel hlásit Vašemu otci a strýci.
Herr komandant heftlink čechiše švajnehund nr. 80943 ohne name.
Zdeněk Spálovský, důchodce , Kroměříţ
********************************