Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opilec Havel

30. 12. 2011

Opilec Václav Havel – svědek vypraví o bývalém prezidentovi
Autor: Jiří Wolf

19.1.2010


Kdyţ byl Václav Havel ze zdravotních důvodů propuštěn z Borů (míním, ţe to bylo v roce 1983, tedy v roce, kdy jsem byl znovu zatčen a poslán do kriminálu), pracoval jsem u Dopravního podniku Metro a to na stanici Kačerov. Měl jsem krásnou a slušivou uniformu dozorčího v barvě hnědé a abych řekl pravdu, měl jsem s ní u ţenských úspěchy. Takhle jednou po práci, míním, ţe to bylo na jaře, jsem s velkou námahou nakoupil nedostatkové ovoce a šel za Václavem Havlem na internu do nemocnice Pod Petřínem. Prý uţ mu je po tom zápalu plic lépe a můţe přijímat návštěvy rodinných příslušníků a přátel. To jsem se dozvěděl od Aničky Šabatové.
Maroda jsem našel na nemocniční chodbě, kterak tam seděl obklopen chumlem přátel a rodinou na bílé lavici, celý chudák zbědovaný a hubený. Tak jsme tiše kecali o všem moţném, anţto v nemocničním ţupanu obejdovali na chodbě dva „důkladně zamaskovaní“ tajní. Já marodovi předal ovoce, však Václavovi to radost neudělalo. Olga mne poprosila, abych skočil do pokoje Vaška a vyčistil jeho stolek a lůţko od alkoholu. Podala mi velkou igelitovou tašku a řekla: "Jiří, hlavně se tam dostaň nenápadně, ať nemá Vašek ţádné podezření." S tím, ţe si musím odskočit na záchod jsem úspěšně dorazil do jeho pokoje a začal důkladně očisťovat jeho nemocniční lůţko od pekelného zlořádu.
Jen pod matrací bylo na dvacet lahviček tvrdého alkoholu, pod polštářem jich bylo napěchováno pět a noční stolek byl nacpán chlastem, ţe mi ta igelitka od Olgy nestačila. Nakonec jsem ty l "vitamínové" dárečky od jeho přátel musel cpát do sluţebního kabátu. Uţ jsem se chtěl vydat z pokoje nazpět na chodbu ku přátelům, kdyţ tu znenadání stál u mne Václav, který asi vytušil, co jsem s jeho ţenou upekl za lumpárnu! Řekl jsem mu: "Vašku, Václave, to Tvoje dušinka Olga nařídila, já za nic nemohu, s ní si to vyřiď. Uznej, ten chlast Tě zničí, a potom, vţdyť jsi váţně nemocen a potřebuješ se především uzdravit. Havel na mne vrhl prosebné oči: "Jirko, nech mi tu alespoň jednu malou lahvinku, prosím, chceš, abych Tě poprosil na kolenou, nech mi tu jen jednu jedinou". Těm jeho smutným kukadlům alkoholika se prostě nadalo odolat a jednu láhev rumíčku jsem mu strčil pod polštář.
Proč to píši. Nedokáţi si představit, kolik tvrdé měny, našich peněz atd.. se vydalo na mejdany, kdy chlast v bytech lepších disidentů tekl doslova proudem, kdy se platilo za narvané hospody, kdy si šlechta Charty uţívala peněz a vyloţeně rozkrádala a rozhazovala peníze o které venku ţádala pro naše rodiny, balíčky do kriminálů atd. Své o tom ví i Petr Cibulka a další vězni svědomí, kteří se dostávali do vězení. Nebylo nás po těch kriminálech mnoho, ale peněz na nás se posílalo z celého západního demokratického světa a to hodně. Jednalo se o velké finanční částky, o které se disent dělil dokonce s reţimem pěkně na půl! Do dnešního dne nedokázal Havel odpovědět prof. Janouchovi na otázku: Kam, ţe se poděly všechny peníze, které ze zahraničí posílal do tehdejšího Československa? To by především zajímalo bývalé politické vězně. A nešlo jen o peníze od profesora Janoucha, ale i od křesťanských organizacích atd.
Chcípali jsme ve vazbách, co hladu jsme tam zaţili, do pracovních táborů jsme šli zesláblí s podváhou a nemohli řádně plnit tvrdé výkonové normy, rozesílali jsme na všechny strany ţádosti o nějaké peníze na nákup jídla, rozesílali jsme balíčenky s prosbou o zaslání dvukilového potravinového balíčku s nějakým jídlem, ţe máme hlad. Jídla ve vězení bylo málo a věru špatné. Polovina zubů se mi v puse rozsypala, hlady jsem šílel. A kdo si vzpomněl? Dostal jsem za dva roky vazby jen jeden balíček od Aničky Šabatové! Havel mi mohl poslat do vazby v Ruzyň na mé konto peníze - i další z té šlechty! Mohli zfalšovat odesílatele a peníze bych na vazbě dostal, ale nikdo mi nic neposlal. Ani ubohou jednu korunu!
V bytech šlechty Charty se jídlo nakupovalo výhradně v Tuzexu! Kaţdý svátek v těchto rodinách, narozeniny a jiné slavnosti, to vše se odbývalo v neuvěřitelných ţranicích a chlastu! Přístup k penězům z venku měl ale jen někdo. To si tahle parta hyen dobře hlídala a nikoho dalšího mezi sebe nebrala. Havel a jeho parta, tyto hyeny dál prosila Západ, ţe peněz je málo, a o další a další peníze na advokáty ţádala - povětšinou jsme měli ex offo - na balíčky atd. pro nás politické vězně. Jako prasata ţila tahle parta, šlechta Charty 77 z našeho hladu, utrpení a sociální bídy! To se nikdy neodpouští! Patolízalové dostávali peníze ze západu na chlast a děvky! Jednalo se převáţně o peníze, které měli končit v rodinách politických vězňů, aby nedocházelo k rozpadům manţelství z finančních důvodů.
Celá tahle banda, spojená tak morální kolektivní vinou, dostala pak od Havla koryta. Skuteční bojovníci proti totalitě nedostali po roce 1989 nic! Byla tu váţná obava, ţe by tito militantní antikomunisté poţadovali legálního zrušení KSČ a to podle dokumentu OSN z roku 1948, ţe by poţadovali potrestání zločinců, odebrání jejich nakradených majetků, zákaz práce komunistů v justici, policii, atd. A pan V. Havel se přece na své tajné návštěvě v Moskvě - ještě před 17. listopadem 1989 - dohodl s tamní mocí, ţe k něčemu takovému nedojde. Proto si Moskva zvolila opilce Havla za nového prezidenta, člověka, který je ochoten ke "kompromisům", tedy zrady na vlastním národu, slabocha a megalomana, schopného podvádět, lhát a zapírat. K této morální deformaci inklinují především opilci! Pamatuji si, jak za totality objíţděli kriminály záhadní muţíci v drahých oblecích s ruským přízvukem a prováděli s námi pohovory na téma: "Kdyby v této zemi došlo ke změně reţimu.." Jen sondovali, jak jsme na tom s morálkou, jestli jsme ochotni zradit své ideály. L.P. 199O. Psal mi z USA spoluautor připravované kníţky k vydání "Dobrý voják Wolf" Stuart Rawlings, ţe by nutně potřeboval fotku pana prezidenta a moji maličkosti do kníţečky, která má jiţ vyjíti a ţe kvůli tomu musí urychleně letecky do Prahy. Já z toho nadšený zrovna moc nebyl, arciţ kníţečka měla být o mně a ne o V. H., ale Stuart mne ku focení nakonec v Praze přemluvil. Setkání s bývalým panem prezidentem se uskutečnilo ve velmi krátké době v Rybárně. Jak ješita zjistil, ţe se bude fotit do USA, schůzku značně urychlil. Rybárna je, čtenáři, malá restaurace přímo pod okny domu Václava Havla hned u břehu královského vodotoče Vltavského. V restauraci, která byla vyhrazena jen pro pana prezidenta , tam jiţ seděl pan kancléř, osobní miláček Sašenka, který se po bývalé člence KSČ paní R. Klímové stal velvyslancem v USA. Dále u stolu bylo několik přátel pana Havla a pár goril (StB) z jeho doprovodu.
Václav se u stolu líbezně usmíval a decentně lţičkou ujídal ze zmrzlinového poháru. Bylo na něm vidět, ţe mu chutná. Mr. Stuart udělal rychle pár snímků a objednal si kávu. Já peníze neměl a proto jsem vedle Havla seděl na suchu. Přítomná Olga, tedy jeho manţelka, byla
nadmíru spokojená, ţe manţílek není zase oţratý jako dělo a tudíţ mají v rodině velký svátek. Aby ne, kdyţ si svého opilce dobře hlídala, aby se jako ničeho, co zavánělo alkoholem nenapil. Václav si objednal uţ třetí zmrzku a opět na něm bylo vidět, ţe mu pohár s jahůdkou chutná. "No vidíš, Václave, ţe to jde i bez toho chlastu", chválila svého abstinujícího manţílka Oluška.
Václav se mne ptal, co dělám a jak se vůbec mám. "Díky tvému nařízení, Vašku, ţe Wolf nesmí dostat ţádnou práci v KC OF, ani jinou funkci, se mám fakt blbě. Ale to asi víš, ne? Bydlím dál v přístřešku za Jedličkárnou, v jedné malinké hygienicky závadné místnosti, a dál háţu lopatou uhlí do kotle." Tak jsem mu řekl popravdě, jak si náramně ţiji. "Chceš snad, Vašku, popřít, ţe jsi nevydal ten příkaz o mé osobě a o dalších, jako je Petr Cibulka, Ruda Battěk... abys jen ty vynikl, likvidovals kolem sebe, megalomane, nejlepší lidi a ještě máš tu drzost se mne ptát, jak já se mám?“ Byl jsem pěkně naštván. „Jdu pryč! Nebýt tady Stuarta, tak jsem k tomu focení nesvolil! Doprdele, co tu vůbec dělám! Jdu domů!"
Václav se mezi tím zvedl ze ţidle, začal se omlouvat a něco breptal, ţe musí někam nutně jít, potom udělal krok kupředu, však náhle přepadl přes ţidli, která stála před ním. Válel se tam pan prezident na zemi jako pytel ovsa! Paní Olga vyskočila ze ţidle a hnala se k leţícímu manţílkovi. Přičichla k jeho ústům, potom běţela k tomu zmrzlinovému poháru, také ho očuchala a uţ věděla, která bije! "Kdo mu do toho poháru nalil vodku!? Kdo to byl!? Dala jsem výslovný zákaz nedávat mu chlast!" zaječela paní prezidentová, poté běţela do kuchyně a tam vlastnoručně profackovala chudáka číšníka, jenţ opilému Vaškovi nosil ty dobré "zmrzlinové poháry".
To fackování bylo z kuchyně zřetelně slyšet aţ do restaurace. Mezi tím hlava státu pomalu a vrávorajíc vstávala z podlahy a usedla na ţidli, kterou mu přistrčil pan kancléř. Doprovod a ochranka pana prezidenta se opravdu skvěle bavila. Jen pan kancléř, jako správný šlechtic se nesmál a s kamennou tváří pomáhal malému opilci ven z rybárny. Za celou tou bandou vyběhla nasupěná stíhačka, která svého Vašíka zase neuhlídala. "Tak tohle sis měl, Stuarte" vyfotit. Jak se náš oţrala povaluje po zemi jako čuně. Jó, to minule jsi ho, Stuarte, mohl vidět u něj v bytě . Nejenom nádherně opilého, ale ke všemu ještě pěkně pozvraceného!"
Můj kamarád z Kalifornie si v Praze udělal svůj vlastní obrázek o člověku, kterého obdivuje celý svět. Na tohle focení se opravdu nezapomíná a jsem rád, ţe k němu nakonec po mém velkém zdráhání došlo. Petr Cibulka tomuto člověku jednou u soudu řekl: "Vašku, jsi prase!" a měl a dodnes má pravdu..
Já to cibulkovské tričko s tím nápisem "Vašku, jsi prase", ještě mám a občas ho na sebe vezmu a také hrdě na veřejnosti nosím. Vím totiţ, proč. On ten Cibulka v podstatě perfektně vystihl, jaký opravdu pan Havel po té morální stránce je.
Václava Havla jsem nikdy za svého kamaráda nepovaţoval. Byl to podrazák a já s ním skončil uţ v den, kdy se nechal propustit z vězení v květnu 1989 na podmínku. Podle interního předpisu ministerstva vnitra - tento předpis se vztahoval na celý východní blok- propuštěn z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody na podmínku či ze zdravotních důvodů nebo na prezidentskou milost mohl být odsouzený, jen v tom případě, ţe podepsal spolupráci s StB nebo jinou sloţkou MV. Neexistovala výjimka! Stačí se jen podívat do materiálu VONSu, kolik disidentů bylo propuštěno z vazby a z
výkonu trestu na tento zrádcovský "pardon"! Nic totiţ není zadarmo. Ani svoboda a kaţdý si ji cení jinak! Doslova mne uráţí, kdyţ mne někdo spojuje s opilcem a zločincem Havlem, či dokonce spojuje mou s jeho bezcharakterní osobu! Lumpovi Havlovi jsem nikdy nevěřil, ostatně alkoholikům a muţům, kteří se pusinkují s jinými chlapci se opravdu věřit nedá. Lehce se totiţ dají vydírat a se svou morálkou jsou na štíru. Bratrům Havlíčkům se obecně v Chartě dokonce říkalo teplí bratři. Jako první s tím přišla paní Kamila Bendová z Karlova náměstí.
Jednou jsem si k ní přišel pro nějaká peníze. Potřeboval jsem na nákup fotografického materiálu, abych mohl ofotit dokumenty a poslat na Západ do exilového tisku. Měl jsem také hlad a prosil paní Kamilu, aby mi něco přidala na jídlo. Převáţně se u ní stavovili lidé ze Západu, z křesťanských charit. Uváděla je do pokoje hned vedle vchodových dveří. Kdyţ vítal manţel byl vţdy a výhradně v obrovských trenýrkách. V pokoji byl dětmi naschvál zničený a rozpadající se starý nábytek. Křesla, skříně - dobrá finta - umocňovaly dojem otřesné bídy, ve které paní Kamila ţije s velkým počtem dětí. Kaţdá návštěva ze Západu pak byla velmi štědrá. Za darované peníze se nový nábytek zásadně nekupoval. Starý poničený nábytek dál věrně slouţil jako kulisa bídy, ve které musí rodina ţít! Tenkrát křesťanka paní Kamila otevřela velkou zásuvku u amerického psacího stolu a ta zásuvka byla narvaná západní měnou. Vytáhla 100 bonů a dala mi je. Potom nemohla tu zásuvku zavřít. Musel jsem s tím zavíráním zásuvky pomoci, tak byla narvaná penězi. Co se dál s těmi penězi dělo, nikdo neví. To ponecháme na svědomí paní Kamily. Vím jen, ţe tato šlechta si za peněţní dary opravovala své chatičky, chalupy atd., a to dá rozum, ţe na chudáky v kriminálech se potom peněz nedostávalo! Navzdory tomu, ţe jsem paní Kamile z vazby přes advokátku vzkázal, aby mi něco málo peněz poslala do vězení, ţe mám hlad. Bohatá paní Kamila - jedna z těch, která měla ve šlechtě přístup k penězům - mi ale nic neposlala. Asi si myslela, ţe mám ve vazbě dobré zaopatření! Po roce 89 mi řekla, ţe kdyby ona svým jménem poslala na moje jméno peníze do vazby, mohla by být charta 77 obviněna z toho, ţe financuje nepřátele socialismu a ţe by to vrhalo špatný stín na Chartu jako takovou a ţe i ona by mohla skončit ve vězení. Kdyţ jsem jí řekl, ţe na sloţenku nemusela vůbec uvádět své jméno prohlásila, ţe by jí mohl někdo na poště vidět: „Vţdyť víš, všude má reţim své lidi, a to i na poště, jak posílám peníze.“ Byl jsem smuten, kdyţ jsem viděl, jaké mají disidenti výmluvy! Jen aby nemuseli naplňovat svou křesťanskou povinnost.
Podobné se odehrávalo ve všech rodinách, kde se drţel tak zvaný bank, tedy u lidí, kteří měli přístup k penězům. Pamatuji si, jak jsem jako šílený lítal po Praze, po bytech disidentů a sháněl peníze na balíček pro Jitku, která byla zatčena v souvislosti se skupinou SRA (Jan Wunsch). Zadarmo přepisovala dokumenty Solidarity z Polska. To vše se rozšiřovalo. Její maminka byla v plném invalidním důchodu a měla ještě jednu dceru. Na potravinový balíček prostě peněz neměla! Všude jsem byl odmítán a to i u Havlů! Aţ Anička Šabatová mi dala na ten balíček. Maminka Jitky plakala dojetím, ţe jí můţe za 100 bonů poslat hned dva balíčky s jídlem. To byl ten skutečný boj! Shánět pro lidi v kriminálech peníze, na kterých seděli hyeny! Peníze pro Jitku jsem ale od nikoho nedostal a já sám jsem kolikrát neměl na svobodě co jíst sám. Všechno jsem dával do focení. Potom jsem zjistil, ţe moje fotky v zahraničí signoval někdo úplně jiný! Zase bych zvracel, kdyţ si na to vzpomenu.
Nic se ale nedělalo zadarmo. "Funkce" v disentu se rozdávali jen ze známosti. Nejvíc jich měli bývalí komunisté, nebo děti bolševiků. Za funkci mluvčího Charty se bral tučný plat ve tvrdé měně a stejné tomu bylo u dalších menších funkcí. O dobře placenou funkci byla rvačka a tak o intrikaření a pomlouvání nebyla nouze. Dělalo se mi z toho špatně!
Havla jako alkoholika znala přece celá Praha. Kdyţ se vracel po roce 89 z Německa, kde byla podepsána mírová dohoda, byla celá, tehdy ještě československá delegace, vyloţená z letadla na starém ruzyňském letišti jako pytle brambor. Všichni totálně pod parou. Při další návštěvě v Německu musel být Havel převezen do tamní nemocníce.
Venku se o tom v tisku svobodně psalo, ale doma se nesmělo napsat nic. Fungovala přísná autocenzura médií! Ano, byla to otrava alkoholem! Tak psal západní tisk!
Pamatuji se, ještě před rokem 89, kdyţ jsem jednou přišel k Havlům, abych tam vyţebral nějaké peníze na manţelku Jana Wunsche. Věrka Novotná zůstala sama, manţel ve vazbě, dostal potom 3 roky kriminálu, ona s kojencem a bez koruny. Od reţimu nemohla očekávat pomoc a tak jsem lítal a opět sháněl peníze. Paní Olga Havlová nebyla doma, aby své „malé dítě“, Vašíčka uhlídala od alkoholu. Nu, její Vašíček se tam válel na zemi celý od zvratků a pusinkoval se tam s chlapcem, kterého pak udělal velvyslancem v USA. Opravdu nechutný pohled! Odešel jsem z tohoto bytu a navštívil Václava znovu. Bylo to o týden později. Nedal mi nic. "Ať se sama o sebe postará!" To byla jeho slova. Nevěřil jsem svým vlastním uším. Tohle mi do očí řekl velký bojovník za lidská práva!
Havel, a to se o něm ví i v zahraničí, je přímo chamtivý po všech cenách a vyznamenáních. Jeho zatím nedosaţitelným snem je získat Nobelovu cenu za mír a nebo za literaturu. Není soudný a uţ vůbec není čestný člověk. Všechno je jen přetvářka a pokrytectví. Jeho ego sleduje pouze vlastní zájmy.
Všichni z HOSu (Hnutí za občanskou svobodu) jsme krátce po roce 1989 protestovali proti tomu, ţe se ve Zlaté, Karlově uličce a na Karlově mostě propaguje bolševismus tím nejhnusnějším způsobem a to na veřejnosti prodejem ruských hadrů, čepic-ušanek, hodinek a odznaků-metálů, a jiné výprodeje z bývalé Sovětské armády. Náš protest nebyl nikde vyslyšen, prý neexistuje zákon, který by takovou propagaci komunismu zakazoval.
A pak jsme zjistili, ţe "čepičáři" mají nad sebou ochrannou ruku a to přímo z Hradu! Kaţdý čepičář, který chtěl v centru Prahy prodávat ten hnus, musel se nejprve na úřadě Prahy 1 - jenţ vydával povolenky k záboru místa pro prodejce vţdy na čtvrt roku - prokázat sloţenkou 30 tisíc korun, které musel pan ţadatel poslat na Nadaci paní Olgy Havlové! Teprve po předloţení takového platebního dokladu - poštovního ústřiţku - bylo čepičáři dovoleno, aby zaplatil Praze 1 za zábor na čtvrt roku a bylo mu vydáno povolení k prodeji s přesným vymezením místa. Jen ze Staroměstského náměstí aţ na Hrad těch čepičářů bylo na 60! Já jsem takovou sloţenku od jednoho čepičáře získal za lahvičku rumu, ofotil ji, napsal kritický článek "Za úplatu Nadaci Olgy Havlové budou moţná povoleny k prodeji i drogy" a vše předal následně do ČTK, byť jsem to nabízel k otištění všemu tehdejšímu tisku.
Nikdo se však neodváţil něco takového vydat. Národ nechtěl slyšet pravdu, jak se krade, kšeftuje, korupčí, asi proto, ţe kradl a podváděl v tomto státě snad kaţdý! Milejší mu byla leţ, jak se budeme mít krásně a ţe je potřeba si jen utáhnout opasek. Já dnes říkám: Zlatý internet, kdy můţe svobodný člověk psát a šířit pravdu a nemusí se doprošovat poseroutků a zbabělců, zda mu kritický článek vydají, či nikoli.
Jediné Rudé Krávo vydávalo v té pohnuté době všechno a za to P. Cibulkovi patří dík. Proč o těch čepičářích vlastně dnes píši. Napsalo mi hodně lidí, ţe jsem po roce 1989 proti komunistům nic nedělal, a nyní, ţe jsem generál. Kdyţ tisk odmítá vydat jediný článek o pravdě, který se bojí zveřejnit, potom těch pár opravdových bojovníků nemůţe nikdo slyšet. Málo lidem je asi seznámeno, ţe se ještě po roce 1989 dál MUSELO prostě psát samizdatově. Autocenzura byla snad všude.
Strach novinářů vydat něco proti Hradu, byť i sebemenší kritiku, svazovalo ruce i všem kniţním vydavatelům. Kníţky mnohých disidentů (býv. samizdaty) se soukromě tiskly soukromě z dosahu Prahy! Pravda se vydávala v samizdatech dál aţ do roku 1995! Příklad byl pravdou šílený Pepino Marci z Prahy. On moje články vydával a rozšiřoval a vydával i jiné
"svobodné" autory. V podstatě jsme na tom byli stejně jako před rokem 89. Venku za hranicemi Česka se lidé v emigraci ještě dnes mylně a především hloupě domnívali a domnívají, ţe příchodem roku 89 se vše v tehdejších Československu změnilo ku svobodě.
Ano, byla tu svoboda slova, ale nikdo tu svobodu, tedy pravdu nechtěl slyšet a uţ vůbec ne vydávat. Média nasazovala lidem růţová sklíčka naděje, a mezi tím se potichoučku kradlo v miliónech! Teprve, aţ kdyţ přišel bulvár, televize Nova se tento národ pomalu probouzel ze snění, či spíše bych měl napsat z kocoviny, a s hrůzou zjišťoval, jaká je otřesná realita! Ţe se dál jen lhalo, ţe nám dál vládnou komunisté a jsou v podstatě zásluhou koktavého Vaška stále u moci!
Vyprávěl mi jeden člověk z oné zmiňované Nadace paní Olgy, ţe kdyţ přišla do Čech ze Západu nějaká nabídka ku pomoci - povětšinou se jednalo zdravotnické zařízení - všechny takové nabídky muselo ministerstvo zdravotnictví posílat nejdříve paní Olze a byla to ona, kdo vyřizoval všechny ty humanitární nabídky. Jen ona v této zemi měla na tom všem zásluhy, ţe jedině její Nadace zařídila to, či ono, ţe vše sehnala a obstarala pro děti.

http://www.cs-magazin.com/
http://www.euportal.cz/Articles/5553-opilec-vaclav-havel-svedek-vypravi-o-byvalem-prezidentovi.aspx
*********************