Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mašínův dopis Václavu Havlovi z roku 1996

30. 12. 2011

Mašínův dopis Václavu Havlovi z roku 1996 13. srpna 2011 14:27

Otevřený dopis Ctirada Mašína "dávnému spoluţáku" Václavu Havlovi k 50. výročí zaloţení koleje Jiřího z Poděbrad, v které byli oba ţáky na jejím burţoasním začátku. Ohio, dne 25.srpna 1996 Motto: Mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se i dřív. Kdo mysli, že přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na sebe. Kdo mění víru, neměl žádnou. Kdo nenáviděl, měl v sobě tu nenávist vždycky. Kdo chtěl dobře, bude chtít zase dobře. /Slova klasika české literatury Karla Čapka./ VÁCLAVE HAVLE: Jako dávný spoluţák vyzývám Vás jménem všech čestných lidí naší vlasti, pro kterou tolik lidí poloţilo ţivoty: VZDEJTE SE ÚŘADU! Vyčerpal jste dávno veškerý morální kapitál, který jste zdánlivě měl. Jste zdrojem desinformací, demagogie a morálního zmatku pro národ v kritické době. Šest drahocenných let bylo promrháno! Blíţí se naneštěstí doba, kdy Čechoslováci v exilu budou moci plně souhlasit alespoň s jednou z Vašich pochybných rad a sice: "Vy jste tady, a my jsme tam a nechme to tak", a dodávají k tomu: "Zaplať Pán Bůh!" Odjeďte a zalezte do své vily ve Švýcarsku. Nebudete ve Švýcarsku osamocen. Bude Vás následovat celá řada Vašich soudruhů. Mnozí dobrovolně. Jejich konta se rychle plní. Někteří nedobrovolně poté, aţ se národ vzpamatuje a odhodí chomout, který mu Vám podobní nasadili a pod kterým jej pomáháte mistrně drţet. Komunismus je na smetišti dějin. Mnoho smetí však po něm zůstalo a brání poctivým lidem v odvrţeni jeho dědictví. Z Vašich oblíbených hesel: "Nejsme jako oni!", nebo: "Všichni jsou obětmi komunismu", které je jedním z vrcholných produktů morálního relativismu a zcela na dně morální ţumpy všech věku. Toto demagogické heslo je Vámi uplatňováno se zpětnou platnosti. Omlouváte se sudetským Němcům. Podařilo se Vám urazit; plivnout do tváře a pošpinit památku obou mojich rodičů a památku statisíců čestných a statečných Čechoslováků, kteří trčeli a padali v boji proti krvavým diktaturám Nacismu a Komunismu. Stavíte na stejnou úroveň mého otce, generála J.V.Mašina popraveného nacisty v Kobylisích s vrahy K.H.Frankem a Heydrichem. Stavíte na stejnou úroveň moji matku, umučenou, zavraţděnou komunisty a odpočívající v hromadném hrobě opravdových obětí komunismu na Ďáblickém hřbitove, s vrahy Reicinem, Slánským a Pich-Tůmou a dalšími pochopy reţimu jako byl Honzátko, Rošický a j. Dalším důkazem Vašeho pojetí spravedlnosti je Vaše zneuţití úřadu presidenta republiky pardonováním zločinců jako Chadimová a cyklista, který zabil několik lidí svoji neopatrností - coţ
je zvikláváním, zpochybňováním důvěry občanu v existující právní systém, který se snaţí o kontrolu nad nejhoršími výstřelky kriminálního ţivlu. Zajímavou shodou okolností z Vaší "lidumilnosti" mají největší uţitek zločinci komunističtí i obecní. Václave Havle, nejste hoden úřadu který zastáváte! Vaše éra je zhoubnější pro duši národa neţ řádění Stalinova kata K.Gottwalda. Tehdy národ věděl alespoň kdo je jeho nepřítel. Gottwald měl odvahu postavit se za svůj "poblouzněný ideál" veřejně, bezkouřově clony. Vaše "duchovní vedeni" prodluţuje a prohlubuje ideologický zmatek zasetý Komunisty. Vykládám-li si Vaše výroky o obětech komunismu špatně, nic se nezmění na mé výzvě! Člověk ve Vašem postavení má znát význam slov a myšlenek. Nezná-li, nepatří do úřadu který zastáváte. Václave Havle, jako dávný "spoluţák" podle Vás a Vašeho dopisu z 16.12.1987 (dopis připojen, mám právo na důvěrnější osloveni), ale vzdám vám se této výsady. Nechci se ocitnout na stejné úrovni s Vámi. Jsou věci v ţivotě, kterých se člověk nechce dotknout ani deseti stopovým bidlem - jak říkají Američani. Podle Vás - spoluţák je kaţdý kdo chodil do školy v té samé zemi, v tomtéţ století? Podle Vás - oběti komunismu jsme všichni: Milada Horáková, Reicin, Zdena Mašinová', Slánský, farář Toufar, Pich-Tůma, Gottwald, generál Pika a j.? Měl jste tato jména a jejich význam znát dřív neţ jste začal razit Vaše relativistické a morálně pomatené heslo jímţ jste poloţil rovnítko mezi zločince a lidi statečné a ušlechtilé. Toto heslo nejlépe vystihuj e Vaši duševní a morální devastaci. Podle Vás - láska k bliţnímu soudruhu překoná všechno. Podle Bible: Zlu je nutno se bránit! Svoboda je statek, který se vykupuje krví Václave Havle. Podle Vás - demokracie a právní stát je kdyţ komunističtí zločinci mohou veřejně před celým národem na TV a dalších sdělovacích prostředcích poţadovat aby byli před soud postaveni lidé, kteří proti nim v minulosti bojovali. Podle Vás - taková drzost je důkazem demokracie. Ale běda novinářům, hlasatelům a komukoliv jinému kdo se odváţí kritizovat Vás a Vaše kumpány na poli demagogie a ekonomie. Podle Vás - pravdu lze ohýbat jako mokrou nudli, kdy se to hodí. Podle Vás - není nutno odpovídat na dopisy a ţádosti bývalých politických vězňů. Podle Vás - není nutné obeznámit se se základními fakty a historií národa. Podle Vás - americké cigarety jsou lepší neţ výrobky čsl. tabákového průmyslu. /Viz Vaše "Dopisy Olze"/ Podle Vás - Mercedes je lepší neţ český výrobek. Podle Vás - český výrobek si nezasluhuje prestiţe a pozornosti presidenta České republiky.
Podle Vás - vila ve Švýcarsku je honosnější a hlavně bezpečnější: velmi prozíravé"... - souhlasím, neţ vila v České republice. Podle komunistů a hlupáků jste jediný který můţe zastávat Váš úřad za daných okolností, coţ je pravda. Jste perfektní jako zadní voj a jejich (dočasném ), nynějším částečném ústupu. Promiňte váţený a doufám, ze mi rozumíte co chci říct, přesto ţe moje čeština není součastná- up to date- stalo se tak zásluhou vašich kteří "devastovali" nejen moji otčinu, ale i česky jazyk. Coţ se nezdá, ţe by vám vadilo. Podle nás - máte místo v historií národa zajištěno. A to jako černá skvrna na počátku období, které kaţdý Čechoslovák uvítal jako nový úsvit na obloze. Podle Vás - několik set tisíc občanu ČSR, kteří byli donuceni poměry /museli/ opustit svoji vlast, mají zůstat kde jsou a neplést se Vám a těm které chráníte a omlouváte plundrovaní toho co zbylo po 40. letech totality. Podle Vás - je zapotřebí brát ohledy, mít slitováni pro kolaboranty a komunistické zločince, kteří vykořisťovali a utlačovali vlastni národ přes 40 let. Podle Vás - KSČ si nezaslouţila zrušení, protoţe neprovedli nic podobného puči proti Gorbačevovi. Podle Vás - byla Říše Zla /"The Evil Empire" - R.Reagana/ hodná pomoci Spojených Států Amerických kdyţ jste v řeči před senátem USA ţádal podporu pro SSSR. Podle vás - je těch více neţ 50 tisíc "zbytkových" trestů vyměřených bývalým politickým vězňům zcela v pořádku a nestojí za zmínku, ţe např. Václav Švéda popravený Vašimi soudruhy byl odsouzen na 15 let "in memoriam". Styďte se! Styďte se všichni kdo tomu dali kdy průchod... !! Podle Vás - zmatky na Balkáne zasluhují Vaší pozornost více neţ zmatky v zákonech a ekonomii v České republice. Podle Vás -"devastace" českého jazyka komunistickými nedouky a pseudo-intelektuály není hodna povšimnutí a je přijatým faktem; stala se známkou pokroku a je nutno v prznění a ničeni dále pokračovat chce-li člověk aby mu česká "elita" rozuměla. Jedinou sluţbu národu kterou můţete Vy dnes prokázat - ţe byste po tom touţil však pochybuji - je odstoupit a uvolnit místo člověku s čistýma rukama, rovnou páteří, nezakaleným mozkem a citlivým srdcem! JSOU TAKOVÍ ! Jak je vidět z Vašeho dopisu, nebyl jste nikdy pro "hrubé" zacházení s komunistickými zločinci jakéhokoliv kalibru - coţ přijímám! Věcné vylíčení doby a popsaní situace nazývat "holedbáním" nepřijímám. Rovněţ tak nelze přijmout Vaše tvrzení, ţe jsme byli spoluţáky. Vaše tvrzení se nezakládá na pravdě! Tenkrát, v roce 1987, jsem to omluvil. Bylo jasné, ţe Vaše korespondence do ciziny byla určitě kontrolována - nebo snad i diktována StB. Vaše pozdější chovaní od té doby vsak potvrdilo moje podezřeni nad veškeré pochyby. Podle vás - je O.K. /v naprostém pořádku/, kdyţ Vaše rodina dostane ukradený majetek nazpět a na druhé straně např. František Otta (Mýdlo Rakovník) zůstane okraden. Takto dopadlo mnoho jiných občanu kterýchţto majetek byl příliš "velký" nato aby byl vrácen... Otřesné je s jakou tvrdošíjností odmítáte vrátit ukradené majetky v plném rozsahu církvím. Církve potřebují svůj majetek k dobročinným, charitativním účelům ve prospěch všech občanů republiky.
/Odpadne Vám tak ţebráni po zdejších krajanech na zajištění ošetření těţce nemocných dětí a j. / Viditelně nedovedete docenit přínos křesťanství k formovaní civilizace! ! A znovu zdůrazňuji: Cirkve potřebují nazpět svoji nezávislost aby mohly slouţit společnosti - t.z. i Vám! Vašimi "Hovory z Lán" Bibli nenahradíte Václave Havle! I kdyţ se o to pokoušíte ... Bibli nenahradíte ani Vy, ani nikdo jiný. Ctirad Mašín 7589 Race Rd., N.Ridgeville, Ohio 44039 U.S.A. Tel.: (216) 353-0650 Fax : (216) 327-1047
http://www.lidovky.cz/masinuv-dopis-vaclavu-havlovi-z-roku-1996-f0j-/ln_redakce.asp?c=A110813_142709_ln_redakce_spa