Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo nemiluje Václava Havla, jest duševním trpaslíkem!

30. 12. 2011

Kdo nemiluje Václava Havla, jest duševním trpaslíkem!
Pavel Frost
21 Červenec 2011
Váţená paní Tydlitátová sepsala blog, s jehoţ obsahem by se dalo jinak víceméně souhlasit, ovšem aţ na jisté podstatné věci.
Autorka například povaţuje Václava Havla za "významnou osobnost" a ti kdo nechápou velikost tohoto giganta jsou prý duševní trpaslíci. Z tohoto pohledu jsem HRDÝ na to, ţe jsem dle paní Tydlitátové duševním trpaslíkem a děkuji Bohu, ţe se nemůţu ani v nejmenším srovnávat s amorální zrůdou, jakou je bezpochyby moralissimus Václav Havel.
Váţená paní Tydlitátová,
druhá věc, se kterou absolutně nesouhlasím je, ţe pojem skupiny "pravdoláskařů" označujete za cosi neurčitého, výraz,cituji: "kterým lze označit naprosto cokoliv a kohokoliv". V tomto se tedy velice mýlíte. Je to velmi určitá skupina lidí, velmi jasně a exaktně definovaná a já vám tu definici zopakuji:
Pravdoláskaři = skupina lidí, kteří milují Václava Havla, a jeho pojetí světa vyjádřené třemi poučkami George Orwella: Válka je Mír, Svoboda je Otroctví a Nevědomost je Síla. (a k tomu dodávám Leţ je Pravda a Bída je Hojnost, pokud jste Orwella četla, víte o čem mluvím). Tečka.
Takţe prosím nepište blogy přesně v intenci zájmu splnění poučky č.3 a č.4., neboť server Vaševěc.cz navštěvují lidé vzdělaní, inteligentní, veskrze osvícení, lidé kteří pouţívají vlastní mozek a hloupou propagandu povaţují za to,čím je: hloupou propagandou.
Pravdoláskaři jsou zcela nepochybně odporná skupina establishmentu, většinou perfektně exponovaná uţ za doby vlády KSČ (agenti STB, KGB, členové KSČ či patolízalové bolševických papalášů) i za doby dnešní (většinou ODS, ODA, US, Zelení či TOP-09) a schopná demonstrativně podporovat hlavní ideologický proud ať je jakýkoliv.
Je schopná předstoupit před národ a drze a neomaleně lhát v zájmu podpory této ideologie. Byli by schopní veřejně odsoudit jak popravu komunistky Polednové, tak popravu Milady Horákové či Jiřího Paroubka.
Jsou schopni manifestačně podporovat americké radary a rakety, "pvapovy z hvězd a pvuhů", stejně jako jejich otcové vítali Stalina a soudruţskou pomoc SSSR a před tím jejich dědové Adolfa Hitlera. Jejich kolaborace s reţimem záleţí jen na době.
Zaklínají se Velkými a Ušlechtilými slovy jako je "Morálka, Mír, Humanismus, Lidská práva, Svoboda, Demokracie a podobně a přitom podporují totalitu, vymývání mozků, vraţdění maminek a dětí v kolonizačních válkách USA,(nazývaje to pokrytecky "humanitární bombardování" a obhajoba lidských práv, míru, svobody a demokracie, viz televizní dokument "Válkou se to vyřeší"), rasismus, xenofobii, náboţenskou nesnášenlivost a intoleranci, generační nenávist a lhostejnost k lidskému utrpení obyčejných lidí.
Svojí vlastní zrůdnost, sobectví a amorálnost v honu za mocí a penězi často kryjí hlasitou podporou ideologie či náboţenství, které je zrovna "in". Poţívají nekritickou podporu médií mainstreamu, které je oslavují jako vzory morálky, slušné lidi, spasitele lidstva a polobohy.
Nemusím tady vypisovat jména či dělat nějaké seznamy, stačí si dosadit veleslavné "osobnosti" a "celebrity" dle této definice. Pokud se jedná o pravdolásku exponovanou v politickém proudu tzv. "středu", tedy strany mnohokrát reinkarnované, od ODA, Unie svobody,Zelených aţ k TOP-09, je to politický směr, který je schopný jít s kaţdým dostatečně amorálním a mocichtivým, vyjímečně, pokud není jiného řešení i s ČSSD, kde v koaliční vládě pravdoláskoví exponenti Unie Svobody a KDU nesli zodpovědnost za zadluţení a mnohé průšvihy házené pak drze na Sociální demokracii. Nicméně z definice při první příleţitosti ČSSD zrazují a pokud to jen trochu jde, vţdy podporují pravici. Protoţe zájem ČSSD o ekonomický růst a obhajoba sociálních jistot a zlepšení ţivota obyčejných lidí jest v přímém rozporu s cíli pravdolásky i pravice. Symbióza pravdolásky a pravice je nezlomná, obě strany se potřebují, hlavním cílem pravdolásky je zadluţení republiky u nadnárodních bank a podpora intervenčních válek Velkého Bratra a hlavním cílem pravice je rozkrádání a devastace země.
PS:
s Klausem nemám nic společného a povaţuji ho za stejného likvidátora českého národa let devadesátých, jako je Václav Havel.
Problém Klaus versus Havel je asi tak antagonismem jako nesmiřitelnost "Srpu a Kladiva".
Pravdoláska s krajním pravicovým extrémismem zdevastovala tuto republiku stejným dílem. A nenávidí sociální demokracii stejným dílem, stejně jako ji nenáviděli a nenávidí nacisté a komunisté.
A poslední věc, osobně se velice podivuji, ţe zrovna Vy, pokud se nepletu ortodoxní věřící judaistka, můţete obhajovat příznivce člověka, který zcela bez pochyb pochází z rodiny nacistických kolaborantů, tedy lidí, kteří nepochybně schvalovali holocaust. Václava Havla povaţuji za morálně pokleslého člověka, uměleckou i lidskou nulu, přítele islamistických i jiných teroristů, válečných vrahů, zbrojních lobby, bývalých nacistů a především pokryteckou militaristickou parodii lidství a humanity. Váš postoj je pro mě záhadou a jako zásadní odpůrce nacismu a antisemitismu budu tedy, dle Vás, raději duševním trpaslíkem ale zato spravedlivým.
Pavel Frost
Podnikatel, producent, muzikant, sinolog, expert na podnikání v Číně. 15 let ţiji v Pekingu a hodlám zde zůstat navţdy, protoţe moji drahou vlast, slovy Švejka vovinuly nějaké mraky... Díky manţelce patřící k rodině posledního císaře dynastie Čching mám totiţ zajištěné místo v rodinné hrobce rodiny Aisin Gioro, coţ je čest, která se nedá odmítnout :-) Mám firmy a přátele po celé Číně, která je mým druhým domovem. Vyznáním Buddhista, člen ČSSD a nostalgický vlastenec s donquiotskou utkvělou představou, ţe můţu nějak pomoci.
http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/pavel-frost-kdo-nemiluje-vaclava-havla-jest-dusevnim-trpaslikem
*************************