Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ruský organizovaný zločin v ČR

28. 11. 2008

Ruskojazyčný organizovaný zločin v České republice
(jeho organizační struktura a trestná činnost)Plk. doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D.,
Policejní akademie ČR, Praha

Ruskojazyčný organizovaný zločin je třeba důsledně rozčlenit na "ruský" a "ukrajinský" i přesto, že mají obdobnou organizační strukturu a páchají obdobnou organizovanou trestnou činnost, neboť tamní zločinecké gangy vycházejí z odlišného pojetí. Ruské zločinecké organizace uznávají tzv. tradiční kriminální elitu, kterou je "vor v zakoně" (tj česky něco jako zloděj podle zákona, podle práva). Ten je pro ně nejvyšší autoritou. "Vor v zakoně" má v kriminálním prostředí nebývale vysokou autoritu, značný vliv a vážnost a ostatní profesionální zločinci mu projevují úctu a hledají u něho pomoc. Jedině "vor v zakoně" je kompetentní k řešení vzniklých zločineckých sporů a přísně dodržuje "kodex zločinecké cti", jehož hlavní zásadou je zřeknutí se rodinného života. "Vor v zakoně" za žádných okolností nespolupracuje s policií ani s dalšími státními orgány. Ukrajinské zločinecké gangy jsou organizovány moderněji a tradiční "vory v zakoně" neuznávají.

RUSKÉ ZLOČINECKÉ GANGY A MAFIE

Ruské zločinecké gangy a mafie působily v rámci ruské federace již za existence bývalého SSSR. Jejich činnost byla sice částečně omezena totalitním společenským systémem, ale nedostatek takřka veškerého spotřebního zboží, běžná nedosažitelnost krátkých i dlouhých kulových zbraní pro obyvatelstvo, problémy s alkoholismem a pouze výjimečná možnost nákupu běžného osobního automobilu vytvářely podmínky pro kriminální podnikání. Postupně se rozvinula trestná činnost spočívající v pašování takřka všech druhů spotřebního zboží, alkoholu, osobních automobilů ze zemí na západ od ruských hranic, nelegální obchod se zbraněmi, drogami, rozvinuly se hazardní hry i prostituce. V době existence SSSR byly tyto formy organizovaného zločinu umožněny pouze s účastí vlivných osob představujících určité řídící a politické struktury. Proto docházelo zejména k finančním podvodům, ke korupci různých úředníků, vojáků i politiků, což dále umožňovalo různé formy ekonomické kriminality a zneužívání značných finančních prostředků investovaných zejména do armády.

V souvislosti s rozpadem SSSR a osamostatnění Ruské federace, akceleroval organizovaný zločin nejen uvnitř Ruské federace, ale expandoval i na území dalších států, zejména na území tzv. bývalého východního bloku. Podle dokumentu světové ministerské konference o organizovaném transnacionálním zločinu vydaném v Neapoli v roce 1994 existovalo v roce 1993 jen v Ruské federaci přes 4 300 skupin organizovaného zločinu a za necelý rok (do dubna 1994) jejich počet vzrostl na 5 700. Z tohoto počtu bylo v této době více než 200 zločineckých skupin na vysoké mezinárodní úrovni a působilo ve více než 25 státech světa, přičemž na přelomu druhého a třetího tisíciletí již tyto ruskojazyčné zločinecké skupiny operovaly ve více než čtyřiceti zemích světa, včetně ČR. Počátkem devadesátých let minulého století se postupně v naší republice začaly usazovat ruskojazyčné zločinecké gangy, jejichž základnou se již v této době stalo známé lázeňské město Karlovy Vary. Postupně docházelo k rozpínání ruskojazyčných zločineckých gangů na další území naší republiky. Již v této době však město Cheb a Aš a jejich okolí a oblast Železné Rudy zcela ovládly asijské zločinecké gangy (zejména vietnamské) a dále zločinecké gangy vytvářené z občanů bývalé Jugoslávie, jejichž centrem se v této době stala Plzeň.

Pokud chceme charakterizovat ruskojazyčný organizovaný zločin a jeho působení na teritoriu bývalého východního bloku, včetně České republiky, je třeba odlišit dvě etapy jeho vývoje. V první etapě, datované zhruba od roku 1990 do roku 1996, šlo zejména o zjevné páchání organizované trestné činnosti vyznačující se zejména krutostí a násilím. Tyto ruskojazyčné zločinecké gangy v této době páchaly zejména majetkovou trestnou činnost, včetně loupežných přepadení obsluh čerpacích stanic, pošt, peněžních ústavů, kasin a nočních erotických klubů, vydírání poplatků od českých podnikatelů za tzv. fiktivní ochranu, krádeže osobních automobilů, včetně jejich transportu na území bývalého SSSR, organizování prostituce, pašování drog a nelegální obchod se zbraněmi a výbušninami všeho druhu a jaderným materiálem.

Ve druhé etapě pak ruskojazyčné zločinecké gangy přešly na vyšší stupeň organizovaného kriminálního zločinu, tj. na organizovaný zločin krytý legálním podnikáním. Jeho podstata spočívá v tom, že původní zločinecké gangy propraly špinavé peníze získané v prvé etapě svého zločinného působení u nás, a dále k nám přišly nové, věkově mladší a podstatně vzdělanější zločinecké struktury, které s sebou přivezly kapitál pocházející z organizované trestné činnosti spáchané mimo území naší republiky. Tento importovaný kapitál pak následně využívají v naší republice pro zakládání legálních obchodních firem s rozličným zaměřením.

Charakteristickým rysem činnosti všech ruskojazyčných skupin organizovaného zločinu je zejména pronikání do ekonomické sféry s cílem její možné destabilizace, snaha o získání významného vlivu ve strategických hospodářských odvětvích, snaha o korupci příslušníků státní správy a ovlivňování jejího fungování a rozhodovacího procesu v důležitých otázkách, jakož i snaha etablovat svoje členy či spolupracovníky v orgánech státní moci a politických stranách. K těmto činnostem používají jednotlivé ruskojazyčné zločinecké gangy značné finanční částky získané z organizovaného zločinu, které investují do další trestné činnosti a do organizační infrastruktury. Ruský organizovaný zločin těmto svým aktivitám velmi často zneužívá padělané doklady, a to zejména diplomatické pasy států Panama, Paraguay, Kostarika a dalších. V poslední době je značně frekventované zneužívání izraelských pasů, včetně zneužívání možnosti bezvízového cestování a změny příjmení po příbuzných manželky a podobně.

Přesto, že ruskojazyčné zločinecké gangy nelze považovat za tradiční mafie, jsou takřka stejně nebezpečné jako klasické mafie s propracovanou strukturou a tradicí. Ruskojazyčné zločinecké gangy přebírají některé rysy tradičních ruských zločineckých organizací založených na tzv. vorech v zakone ("zloději ze zákona", "zloději podle zákona" nebo "zloději podle práva"), což je tradiční forma stavovské organizace profesionálních zločinců vůdcovského typu.

Struktura ruskojazyčných zločineckých skupin má dvě varianty. První varianta zločineckého gangu je řízena "radou vorů" a prostřednictvím nejvyššího "vora v zakoně" konkrétního gangu, řídí přes "autoritu" jednotlivé "staršiny". Tato struktura odpovídá i ruským zločineckým gangům operujícím na území České republiky.

Jednotliví staršinové mají pak na starosti jednak konkrétní "klienty", pro které "pracují", jednak samotné členy zločineckého gangu a dále i tzv. "poskoky" z řad českých občanů. Pro konkrétního staršinu tak pracují ruskojazyční vojáci, ruskojazyční zabijáci, ruskojazyční zloději, ruskojazyční násilníci a ostatní ruskojazyční kriminálníci působící v oblasti teritoria daného zločineckého gangu, ale i čeští poskokové, kam řadíme zejména pronajímatelé bytů pro účely členů zločineckého gangu, pronajímatele rekreačních chat, chalup a jiných objektů ke zřízení sídla konkrétního článku zločineckého gangu, ale i osoby, které členům ruskojazyčných zločineckých gangů obstarávají osobní automobily, střelné zbraně, padělané doklady, vyhledávají naše ženy za účelem fiktivních sňatků se členy zločineckých gangů s cílem získat naše státní občanství a podobně. Tyto "české poskoky" lze poměrně snadno odhalit, neboť z běžných, většinou standardně žijících a běžně vybavených občanů se jakoby náhle (doslova přes noc) stávají boháči jezdící v drahých luxusních a sportovních vozech nejvyšší třídy, zejména ve vozech Mercedes-Benz typu S, SL, aj. v úpravě AMG, o obsahu válců 5000 - 6000 ccm, jejichž cena se pohybuje na hranici 4,5 až 5 milionů Kč, dále ve vozech BMV řady 7, ve vozech Jaguár, Lexus či jim podobných, a věcí znalí sousedé či spolupracovníci, kteří po léta tyto osoby znají jako nemajetné, pracovně průměrné či spíše podprůměrné občany, si zprvu myslí, že jde snad o nejvyšší výhru ve sportce či v loterii.

Druhá varianta struktury ruskojazyčných zločineckých gangů působících mimo jiné rovněž na území České republiky je řízená "radou vorů", neomezeně jí vládne "vor v zakoně" uvedeného gangu, který prostřednictvím "autority" (níže postaveného řídícího) úkoluje "komandýra", kterému podléhají jednotliví staršinové. Tito staršinové pak opět řídí jednak ruskojazyčné vojáky, zabijáky, zloděje, násilníky a ostatní ruskojazyčné kriminální živly, využívají ruskojazyčnou inteligenci, bývalé vojáky sovětských vojsk, bývalé ruskojazyčné prokurátory a odborníky a specialisty. Určení staršinové kontaktují "klienty" a využívají specialistů v zemi svého působení. V České republice využívají jednak českých odborníků a specialistů (včetně právníků, a advokátů ochotných ke spolupráci, jakož i dalších odborníků či úředníků majících přístup k určitým evidencím, technologiím či materiálům), řídí české zločinecké skupiny, které jsou ochotny spolupracovat, a dále je nadřízeným tzv. "poskoků" (zejm. opět pronajímatelů domů, chat a bytů, informátorů a zprostředkovatelů).

Někteří labilní a majetku (za jakoukoli cenu) chtiví čeští občané na sebe fiktivně nakupují (a na sebe a členy své rodiny také úředně přihlašují - registrují) vpředu popisované drahé luxusní vozy i lukrativní nemovitosti, které pak slouží ruskojazyčným zločineckých gangům a mafii k jejich činnosti na našem území. Většinou jde o případy, kdy předem vytipovaný lukrativní objekt nelze legálně koupit a převést na cizince začleněného v určitém stupni řízení konkrétního zločineckého gangu, a proto je do "případu" vtažen předem vytipovaný "vhodný" český občan, kterému jsou vysvětleny požadavky. Ten také dostane od mafie či zločineckého gangu "příslušnou" fiktivní funkci (je ustanoven např. ředitelem určité obchodní firmy pro oblast ČR, apod.), je mu vyplácen určitý, většinou, na naše poměry nebývale vysoký, měsíční plat a jsou mu poskytnuty peníze na nákup nemovitosti, která je také na tohoto našeho občana zapsána v katastru nemovitostí. Obdobně je to s drahými luxusními a sportovními vozy, které však fakticky slouží mafii.

Z ruských zločineckých gangů a mafií stojí zde za zmínku čečenské zločinecké gangy a mafie, dagestánské zločinecké gangy a mafie a solncevská zločinecká skupina, která je součástí solncevské zločinecké brigády operující v řadě zemí světa.

ČEČENSKÉ ZLOČINECKÉ GANGY A MAFIE

Pokud jde o čečenské zločinecké gangy a mafie, tyto se rekrutují z bývalé Čečensko-Ingušské ASSR, nacházející se v oblasti Kaspického moře. Spadají do tří nejvýznamnějších tzv. kavkazských národů (dále tam patří Arméni a Gruzínci), které se liší určitou mentalitou. Je jim vlastní historický odpor k Rusům, rodová (klanová) soudržnost a skutečnost, že většina těchto příslušníků provozuje pro ně tak typickou obchodní činnost všeho druhu. Čečenské zločinecké gangy a další kriminální organizace mají hierarchickou strukturu a jasný systém sankcí za neuposlechnutí příkazu podřízenými členy zločinecké skupiny.

Na vrcholu čečenské zločinecké struktury existuje tzv. "rada starších", která je složena z vůdců jednotlivých zločineckých gangů. Tyto čečenské zločinecké gangy mají mezi sebou přesně rozdělena nejen teritoria, ale i zločinecké aktivity. Rozhodnutí "rady starších" je závazné nejen pro všechny skupiny, ale i pro všechny členy. Čečenské zločinecké gangy jsou značně homogenní a jsou-li jejich členy i příslušníci jiných národností, mohou v čečenském zločineckém gangu zastávat pouze podřadné funkce a mají značně omezené pravomoci. Od první poloviny osmdesátých let dvacátého století, tj. ještě za vlády L. I. Brežněva pronikaly čečenské zločinecké gangy zejména do Moskvy a Leningradu (dnešní Sankt Petěrburg). Původně vyvíjely obchodní činnost, později pronikaly do vyšších obchodních sfér a přešly na další formy trestné činnosti, zejména na organizované vydírání. V odborné literatuře se uvádí, že činnost čečenských zločineckých gangů v Moskvě kulminovala v letech 1990 - 1991, kdy tam působilo kolem osmi set příslušníků čečenských zločineckých skupin. Je pochopitelné, že ruské zločinecké gangy se snažily Čečence ze svých původních teritorií vytlačit všemi možnými prostředky, a proto v následujících letech docházelo mezi nimi k vzájemným střetům. Čečenské zločinecké gangy se postupně rozdělily na dva tábory, z nichž první tzv. umírněná skupina prosazovala pokojnou cestu dohod o rozdělení teritorií a sfér zájmu a druhá skupina si hodlala svá teritoria vybojovat. V první polovině devadesátých let dvacátého století však většina vůdců tohoto "tvrdého" tábora byla uvězněna za vydírání a čečenské zločinecké skupiny byly nuceny změnit svoji taktiku. Opouštějí postupně do té doby dominantní sféru vydírání soukromých osob a podnikatelů, zejména obchodníků, ustupují od únosů, loupeží, přepadávání bank a krádeží motorových vozidel a přecházejí na finanční podvody a machinace, včetně podvodů s falešnými platebními příkazy, falešnými platebními kartami atp. Další "obchodní" aktivity se týkají zejména pašování a prodeje nelegálně získaných zbraní, potravin, alkoholu, cigaret, ropy, vzácných kovů, až po drogy a obchod s plutoniem. Je známo, že v období odsunu sovětských vojsk z Německa na počátku 90. let to byly právě čečenské zločinecké gangy, které organizovaly v rámci armádních konvojů kromě jiných i převoz kradených automobilů po železnici do Ruska.

Čečenské zločinecké gangy a mafie vynikají zejména v různým způsobem páchané násilné trestné činnosti, přičemž jejich násilná trestná činnost se vyznačuje obzvlášť vysokou brutalitou. Současná organizace čečenských gangů se vymyká obecnému pojetí obdobných ruskojazyčných gangů a dle současných informací o jejím působení v České republice lze usoudit, že funguje převážně v součinnosti s ostatními shora uvedenými ruskojazyčnými zločineckými brigádami jako "vykonavatel".

Současná organizace čečenských zločineckých struktur na území České republiky odpovídá organizaci samostatné zločinecké brigády.

DAGESTÁNSKÉ ZLOČINECKÉ GANGY A MAFIE

Dagestánské zločinecké gangy a mafie se zaměřují zejména na terorizování občanů z bývalého SSSR, kteří projíždějí přes území České republiky a násilně od nich vymáhají tzv. "mýtné". Tato trestná činnost byla zjištěna zejména na trasách Praha-Rozvadov a Praha-Jihlava. V několika případech došlo k oloupení projíždějících občanů z bývalého SSSR nejen o finanční částky, ale i o motorová vozidla.

Obdobně dagestánské zločinecké gangy olupují Rusy, Ukrajince a další občany z bývalého SSSR, kteří u nás legálně i nelegálně pracují ve stavebních dělnických profesích. Provádějí to zejména tak, že vyhledávají tyto dělníky na centrálních autobusových nádražích (např. Praha-Florenc) a železničních nádražích (např. Praha-Hlavní nádraží, Praha-Masarykovo nádraží, Praha-Holešovice a Praha-Smíchov).

Oloupeným dělníkům je vyděračem vydáván doklad o tom, že již od nich bylo "mýtné" vybráno. Na tomto dokladu je uvedena trasa přesunu, telefonické spojení na "výběrčího", počet osob, které za tento doklad zaplatily a na zadní straně dokladu je razítko obsahující datum "výběru" finanční částky.

Vrchní představitel dagestánských zločineckých gangů v České republice je zde trvale usídlen a jeho hlavní působnost je zaznamenávána nejen na území hlavního města Prahy, včetně různých center podnikatelského dění, ale i na severu Čech a na severní Moravě.

SOLNCEVSKÁ BRIGÁDA

Na území hlavního města Prahy a dále v oblasti Karlových Varů působí tzv. SOLNCEVSKÁ ZLOČINECKÁ SKUPINA, která je jednou z odnoží tzv. Solncevské brigády. Tato celosvětově známá zločinecká organizace má velmi rozsáhlé spektrum zločinecké činnosti a lze říci, že její členové, či osoby s touto zločineckou organizací spolupracující, působí takřka po celém světě.

Hlavní představitel Solncevské zločinecké skupiny působící na území České republiky je osoba, která byla v roce 1995 v souvislosti s mediálně známým zásahem Policie ČR v restauraci "U Holubů" v Praze vypovězena z České republiky a nyní řídí činnost Solncevské zločinecké skupiny u nás z Maďarska.

I když se po známém zásahu v restauraci "U Holubů" v Praze zdálo, že se podařilo činnost Solncevské zločinecké skupiny v České republice paralyzovat, neboť všichni hlavní představitelé byli z České republiky vypovězeni a byl jim udělen zákaz pobytu na dobu deseti let, již o čtyři roky později (1999) bylo zaznamenáno několik vážných pokusů o opětovné zvýšení vlivu na našem území. Např. jedním z původně vypovězených zločinců a představitelů vrcholného článku řízení Solncevské brigády byla u nás prostřednictvím jedné mediálně známé advokátní kanceláře podána žádost o zrušení zákazu jeho pobytu v České republice. Tato advokátní kancelář, v minulosti již neslavně proslulá poskytováním "právní pomoci" osobám spjatým s organizovaným zločinem, se snažila o kladné vyřízení žádosti s odůvodněním, že od doby uložení zákazu pobytu uplynuly již čtyři roky, během nichž se jmenovaný žádných nezákonných aktivit proti České republice nedopustil. Obdobně byly zjištěny i další případy, jejichž cílem mělo být získání vstupních víz či umožnění pobytu některým vrcholným představitelům této zločinecké organizace v České republice. Například bylo zjištěno, že jistá osoba měla za úplatek 75 000 amerických dolarů zajistit vyřazení tří nežádoucích osob z policejní databáze a tím jim umožnit získat naše vstupní víza, apod.

Obdobně působí Solncevská zločinecká skupina i v našich nejznámějších lázních v Karlových Varech, které se v posledních deseti letech stávají doslova centrálou ruskojazyčného zločinu. Karlovy Vary se v porevoluční době staly rekreační oblastí představitelů vyšších podnikatelských vrstev, zejména ruských naftových magnátů a obchodníků s drahými kovy, především se zlatem a diamanty, představitelů státní správy Ruské federace, ale také oblastí působení představitelů ruskojazyčného organizovaného zločinu. Zatímco původně byl za centrum ruského dění v Karlových Varech považován pouze jeden hotel, v současné době, zejména díky zájmu ruských investorů, kteří zde zcela zjevně legalizují i výnosy pocházející z trestné činnosti formou přímých investic do nemovitostí (zejména skupováním lázeňských domů a provozováním kasín a nočních podniků) se odhaduje, že ruský kapitálový podíl na zdejším hotelovém a lázeňském trhu dosahuje minimálně dvou třetin, či dokonce více. Že jde skutečně o významné centrum ruskojazyčných zločineckých struktur na našem území je fakticky doloženo i skutečností, že právě v Karlových Varech bylo již zatčeno několik celosvětově hledaných nejzávažnějších zločinců, včetně vůdčí osobnosti zločinecké skupiny nájemných vrahů v Sankt Petěrburgu, který byl obviněn z devíti vražd, dále zde byl zatčen organizátor a pachatel vraždy poslance ukrajinského parlamentu a další ruští zločinci, kteří zde měli v ruských lázeňských zařízeních dlouhodobě rezervovány nejluxusnější apartmány.

Ukrajinské zločinecké gangy jsou dnes zaštiťovány tzv. "novou kriminální elitou", jinak též v kriminálním prostředí nazývanou jako "komsomolci". Tato tvrdá generace nových zločinců neuznává již tradiční "vory v zakoně", nedopracovala se ke svému vůdčímu postavení ve světě zločinu dlouholetou kriminální činností tradičně jako "vory v zakoně", ale prosadila se díky svému vzdělání, zejména v ekonomické a právní sféře, jakož i znalostí jazyků, různým specializacím a také stykům ve státní správě. Značnou část těchto nových zločinců představují bývalí vysocí činitelé armády, často i s kvalifikací pracovníků výzvědných služeb, kteří dokázali podchytit nástup společenských změn a využít je pro své nelegální aktivity. Zisky těchto nových zločinců rychle rostly a s nimi tito zločinci získávali stále větší moc nejenom v kriminálním prostředí a podsvětí, ale i v legální hospodářské a finanční sféře. Působí většinou jako obyčejní obchodníci či úspěšní podnikatelé mající legální firmy, pomocí nichž zastírají svou organizovanou trestnou činnost. Jsou napojeni na kriminální podsvětí nikoliv přímo, ale pomocí "staršiny" či "staršího" a pomocí vojáků a vybraných zločinců organizují páchání závažné, zejména násilné trestné činnosti vyznačující se zvlášť velkou brutalitou. Ruskojazyčné zločinecké gangy a organizace, včetně ukrajinských zločineckých skupin, jsou uskupeny na základě územního (místního), klanového či etnického principu.

Značný objem financí pramenící z trestné činnosti je legalizován metodou praní špinavých peněz, zejména prostřednictvím fiktivně založených firem, investicemi do legálních podniků apod. Ukrajinské zločinecké gangy patří na území České republiky mezi nejaktivnější zločinecké organizace a jsou strukturovány do tzv. brigád. Tyto brigády jsou rovněž založeny na vůdcovském typu. Trestná činnost páchaná těmito brigádami je značně široká a variabilní, přičemž brigády mají významné zastoupení i v oblasti páchání zvlášť brutální organizované násilné trestné činnosti se značnou devastací oběti. Ukrajinské zločinecké gangy mají proto, co do brutality, srovnatelné postavení s klasickými tvrdými mafiemi, přičemž jako vražedné nástroje používají především vysoce kvalitní střelné zbraně, zejména ilegální. Převážná část výnosů z trestné činnosti směřuje od jednotlivých pěšáků jako přímých pachatelů konkrétních trestných činů směrem nahoru k vyšším článkům organizace, včetně velitele brigády. Při rozdělování teritorií dochází často i ke střetům mezi jednotlivými brigádami se snahou likvidace některých vedoucích autorit.

Na základě studia ruskojazyčných zločineckých struktur v posledních deseti letech u nás lze konstatovat, že na našem území působí značný počet ruskojazyčných zločineckých gangů (brigád), které mají rozděleno teritorium.

LUHAŇSKÁ BRIGÁDA

Jedním z nejlépe organizovaných ruskojazyčných zločineckých gangů (brigád) u nás je tzv. LUHAŇSKÁ BRIGÁDA, jejíž teritorium zahrnuje celou Moravu a Slezsko, včetně Vysočiny.

Hlavním sídlem Luhaňské brigády je město Brno, kde sídlí i hlavní představitel. Podle zjištění policejních orgánů je tento zločinec rovněž vedoucím činitelem Luhaňské brigády působící i na území Maďarska, Slovenska, Spolkové republiky Německo a Španělska. Tento zločinec má pro hlavní město Prahu a okolí zástupce, který má speciálně pro Prahu ještě dalšího zástupce.

MUKAČEVSKÁ BRIGÁDA

Druhou nejsilnější ruskojazyčnou zločineckou brigádou u nás je tzv. MUKAČEVSKÁ BRIGÁDA, která převážně působí v severních, západních a jižních Čechách a svými aktivitami částečně zasahuje i do kraje středočeského. Ve své činnosti využívá zejména naše západní pohraničí s vysokou frekvencí německých turistů a různých zločineckých aktivit a obdobně pak na jihu i hranici s Rakouskem. Její struktura je obdobná obecné ruskojazyčné zločinecké organizaci, neboť v jejím čele stojí "vor v zakoně" a hlavním středním článkem je tzv. "staršina".

KYJEVSKÁ BRIGÁDA

V pořadí třetí nejpočetnější ruskojazyčná zločinecká brigáda působící na našem území je tzv. KYJEVSKÁ BRIGÁDA, která operuje zejména v oblasti hlavního města Prahy, ve Středočeském kraji a ve východních Čechách.

Kromě shora uvedených ruskojazyčných zločineckých struktur působí na našem území několik dalších zločineckých skupin, jejichž význam není tak výrazný. Jedná se zejména o několik podskupin již uvedené Mukačevské brigády. Jsou to zejména Mukačevská skupina I., čítající kolem deseti členů s působností v hlavním městě Praze, dále na Kladensku a Teplicku. Její hlavní činností je vydírání podnikatelů za fiktivní ochranu, tzv. racketeering. Dále je to Mukačevská skupina II., která působí zejména v hlavním městě Praze, v severních a v západních Čechách, jejíž hlavní zločineckou činností jsou krádeže motorových vozidel a jejich transport na Ukrajinu, vydírání podnikatelů a přepadávání nočních podniků. Třetí odnoží Mukačevské brigády je tzv. Mukačevská skupina III. Působící v severních Čechách, zejména na Chomutovsku. Její činnost je zaměřena opět na vydírání a krádeže motorových vozidel.

LVOVSKÁ BRIGÁDA

Další poměrně významnou ruskojazyčnou zločineckou organizací na našem území je tzv. LVOVSKÁ BRIGÁDA, která je jako jedna z mála tzv. nedisciplinovaná vůči ostatním. Zasahuje takřka na celém našem území do teritorií jiných brigád, má ve zločineckém prostředí značný vliv, a tím se stává i terčem útoků dalších ruskojazyčných zločineckých gangů.

Hlavní představitel "Lvovské brigády" na našem území byl zločinec, který byl v listopadu roku 2001 zavražděn, a další z vůdců této brigády svoji funkci opustil. V současné době je vedoucím představitelem Lvovské brigády na našem území další, policii známý ukrajinský zločinec.


UŽHORODSKÁ BRIGÁDA

Mezi další, nikoli bezvýznamné ruskojazyčné zločinecké gangy působící v České republice patří i tzv. UŽHORODSKÁ BRIGÁDA, jejímž hlavním působištěm je hlavní město Praha a dále severní a západní Čechy bez pevně stanovených teritoriálních hranic. V případě této brigády, v souvislosti s její expanzí, lze vysledovat jistou míru tolerance ostatních brigád k prolínání jednotlivých teritoriálních působišť.

Hlavním představitelem Užhorodské brigády je zločinec zdržující se převážně v Praze.

IRŠAVSKÁ BRIGÁDA

Další významnější ruskojazyčnou zločineckou skupinou je tzv. IRŠAVSKÁ BRIGÁDA, jejíž působnost je stabilně zaznamenávána ve středních a severních Čechách.
KRYMSKÁ ZLOČINECKÁ SKUPINA

Další ruskojazyčnou zločineckou organizací působící na našem území je tzv. KRYMSKÁ ZLOČINECKÁ SKUPINA, která zaměřuje svoji zločineckou činnost zejména na noční podniky a různá kasína.
KRIVOJROGSKÁ ZLOČINECKÁ SKUPINA

V rámci hlavního města Prahy v současné době působí sice nepočetná, ale co do násilné kriminality velmi aktivní tzv. KRIVOJROGSKÁ ZLOČINECKÁ SKUPINA, čítající osm až deset členů. Její zločinecká činnost je orientována nejenom na vydírání solventních podnikatelů, ale i na velká loupežná přepadení.

Od roku 2001 je na území České republiky zaznamenáván výskyt i některých dalších doposud méně známých zločineckých struktur nejen z území Ruské federace, ale i z území Ukrajiny. Jedná se zejména o ruskojazyčné zločinecké skupiny JEKATĚRINBURGSKOU, URALAŠSKOU, CHABAROVSKOU, KRYMSKOU, KRIVOJROGSKOU, TJAČEVSKOU A SANKTPETĚRBURGSKOU, která se stále více prosazuje v ruskojazyčném zločineckém prostředí.

Pokud jde o organizační strukturu všech ruskojazyčných zločineckých skupin a gangů, je patrné, že na nejvyšším stupni, a tedy i úrovni řízení, stojí tzv. "rada vorů". Ta však není žádnou stálou institucí a nemá ani pevnou a neměnnou strukturu. Je složena ze všech špičkových "vorů v zakoně" jednotlivých gangů a schází se vždy, je-li nutno vyřešit nějaký závažný problém. Složení rady vorů vždy kopíruje strukturu zainteresovaných stran. Působí jako jakýsi smírčí orgán vždy, když konkrétní případ či akce přeroste možnosti či schopnosti jednotlivých samostatných a nejvyšších "vorů v zakoně" jednotlivých gangů.

Z různých studií vyplývá, že velcí bossové (vedoucí "vorové v zakoně") se na své posty vypracovali zásadně svou kriminální činností a určitou "pílí" a právě proto požívají přirozenou autoritu. Tito bossové působí z jednoho místa řízení pro území několika teritoriálně činných gangů. Moderní ruskojazyčná zločinecká skupina (gang) je, jak již bylo uvedeno, řízena "novou elitou", která si své postavení obdobné "vorům v zakoně" koupila za vysoké finanční částky pramenící většinou z nelegální činnosti. Mezi oběma skupinami těchto vrcholových bossů ("vorů v zakoně") dochází poměrně často k rivalitám a různým neshodám, pramenícím z toho, že "nová elita" neuznává "vory v zakoně" a ti pak obdobně neuznávají "novou elitu", která si své postavení nevybudovala svou kriminální činností, ale pouze si je koupila.

Pod oběma těmito stupni nejvyššího řízení působí tzv. "autority". I tyto autority jsou osoby velmi výsostného postavení, které požívají všeobecné vážnosti mezi všemi zločinci a působí již na určitém vymezeném území jako vrcholový orgán řízení zločineckého gangu. Zde přímo řídí buď jednotlivé "staršiny", anebo tyto staršiny řídí pomocí "komandýra", který tvoří určitý mezičlánek mezi "autoritou" a "staršinou".

Pro konkrétní jednotlivé zločinecké gangy pracují na poměrně vysoké úrovni různí specialisté, včetně vojenských expertů, právníků a bývalých prokurátorů. Další specialisté se pak využívají pro potřeby ruskojazyčného zločineckého gangu podle konkrétní potřeby a poptávky. Vždy přesně určený "staršina" zločineckého gangu disponuje početným potenciálem zlodějů, násilníků, zabijáků a dalších zločinců v podstatě schopných čehokoliv. Protože na tuto činnost je třeba značného množství finančních prostředků, má další pověřený "staršina" na starost přímo tzv. "klienty", kterým zpočátku naoko pomáhá se založením a rozběhem jejich firmy nebo jiného podnikání, následně je však o všechny zisky a výdělky obírá, čímž získává značné množství peněz pro zločinecký gang.

U všech ruskojazyčných zločineckých struktur zcela jednoznačně převažuje násilná trestná činnost, zejména vydírání poplatků za fiktivní ochranu (racketeering neboli "výpalné"), dále vymáhání neexistujících (vymyšlených) pohledávek od podnikatelů, ale i závažná trestná činnost spočívající v ozbrojených loupežných přepadeních bank, finančních ústavů, pošt, zlatnictví, prodejen elektroniky, mobilních telefonů a dalších obchodů s vysokými denními tržbami.

Pokud jde o případy organizovaného vydírání výpalného, v samotném zločineckém prostředí je tato činnost označována výrazem "kriša" (střecha). Původně zhruba do roku 1999 se tzv. "klienty", tj. osobami, kterým byla "kriša" poskytována, stávali převážně ruskojazyční podnikatelé podnikající na území České republiky. Od roku 2000 byl policií zaznamenán zvýšený trend nárůstu poskytování "kriši" i našim podnikatelům. Tato trestná činnost ruskojazyčných zločineckých gangů spočívá v pravidelném vyplácení určeného finančního obnosu za určité (většinou měsíční) období jako platby za poskytnutí stálé (ale pouze fiktivní) ochrany před jinými vyděračskými skupinami. Celá tato zločinná činnost je organizována tak, že majitele určité vytipované firmy navštíví pod určitou, většinou obchodní záminkou, dva až tři zločinci, kteří mu navrhnou, že mu zajistí bezproblémové podnikání a navrhnou výši pravidelné měsíční částky, která jim bude vyplácena v hotovosti v dohodnutém termínu. Pokud podnikatel nehodlá na tuto dohodu přistoupit, je buď jemu, nebo příslušníku jeho rodiny vyhrožováno fyzickým násilím, likvidací jeho podniku či likvidací jeho samotného. V krajních případech je k zastrašení skutečně použito hrubého násilí, požáru, výbuchu s následným požárem či dokonce vraždy, což je dále pak využito k zastrašení ostatních. Je dokázáno, že přesto, že tyto problémy jsou stále častější, většina případů vyjde najevo až když skutečně dojde k výbuchu, požáru, únosu či vraždě, neboť většina podnikatelů Policii České republiky tyto případy nehlásí a buď platí, nebo výhrůžky zločinců bere na lehkou váhu.

Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že převážná část "výnosů" z trestné činnosti ruskojazyčných zločineckých gangů je postupována vyšším řídícím zločineckým strukturám, lze předpokládat, že tyto peníze jsou opětovně použity k páchání další závažné trestné činnosti nebo jsou "proprány" a opětovně investovány již jako čisté peníze, "vydělávající" pro zločineckou organizaci. V této souvislosti lze předpokládat, že více než 90 % u nás v současnosti spáchaných přepadení bank, finančních ústavů, pošt, benzínových čerpadel a jiných lze přičítat právě zločinné činnosti ruskojazyčných zločineckých gangů. Pokud je možno celkově zhodnotit činnost ruskojazyčných zločineckých struktur a jejich působení na území bývalého východního bloku, je třeba konstatovat, že jsou organizovány takřka vojenským způsobem, dokonale a spolehlivě a jednotlivé články řízení plní takřka stoprocentně svoje úkoly.

SOUHRN:

Autor, který se již více než 15 let systematicky zabývá problematikou organizovaného zločinu ve světě a v posledních několika letech zkoumá detailně jeho pronikání na území bývalého "Východního bloku", v článku analyzuje ruskojazyčný organizovaný zločin a jeho působení v České republice. Postupně rozebírá ruské zločinecké gangy a mafii, čečenské zločinecké gangy, dagestánské zločinecké gangy a upozorňuje na aktivity tzv. solncevské brigády působící u nás zejména na území hlavního města Prahy a v oblasti Karlových Varů. Dále rozebírá ukrajinské zločinecké gangy a jejich působení na našem území a poukazuje na některé odlišnosti od ruskojazyčných gangů a mafií. U všech významnějších zločineckých organizací uvádí jejich přehlednou strukturu.


Literatura:

Němec, M.: Aktuální problémy organizované kriminality a boje proti ní. Vědecká práce, PF UK a PA ČR, Praha, 1994, 435 stran.
Němec, M.: Organizovaný zločin. Praha, Naše vojsko, 1995, 224 stran.
Němec, M. - Orel, J.: Česká republika a hrozba nových forem kriminality. In: Mezinárodní souvislosti bezpečnostní politiky České republiky. Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 1995, 96 stran, str. 82 - 89.
Němec, M. - Protivinský, M.: Metodika odhalování a vyšetřování organizované kriminality. In: Konrád, Z. a kol.: Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha, Policejní akademie ČR 1995, 212 stran, str. 175 - 199.
Němec, M.: Občan a policie. Praha, Naše vojsko, 1996, 320 stran a 52 stran příloh.
Němec, M.: Vznik a vývoj zločineckých organizací ve světě. In: Policista, 2, 1996, číslo 7, str. IV. Až X. - přílohy "Organizovaný zločin".
Němec, M.: Rizika vnitřní bezpečnosti. In: Aliance, 2000, číslo 4, str. 32 - 33.
Němec, M.: Úkoly v oblasti vnitřní bezpečnosti České republiky na přelomu druhého a třetího tisíciletí. In: Bezpečnostní teorie a praxe, 2000, číslo 2, str. 15 - 33.
Němec, M.. Úkoly ke zkvalitnění policejní práce před naším vstupem do Evropské unie. In: Sborník z vědeckého semináře "Harmonizace českého právního řádu s evropským právem v rezortu MV", díl I., Praha, Policejní akademie České republiky, 2000, 463 stran, str. 59 - 67.
Němec, M.: Hlavní bezpečnostní rizika na úseku vnitřní bezpečnosti české republiky před vstupem do Evropské unie a koncepce jejich eliminace. In: II. Kriminalistické dni na Slovensku. Bratislava, Akadémia PZ SR, 2000, str. 14 - 27.
Němec, M.: Mafie a zločinecké gangy. Praha, Eurounion, 2003, 390 stran.
Nožina, M.: Mezinárodní organizovaný zločin v ČR. Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 1997, 256 s.
Internetové odkazy MV ČR
Nepublikované a školní materiály Policejní akademie ČR v Praze, ÚOOZ a MV ČR
Výroční zprávy ÚOOZ z let 1998 - 2003

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

mafie

(kolemjdoucí, 21. 9. 2011 11:42)

přátele některé věci snad ani nejsou pravdivé :-)