Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizovaný zločin v ČR

28. 11. 2008

Organizovaný zločin v České republice

Organizovaný zločin představuje jedno z nejnebezpečnějších globálních společenských problémů současného světa. Expanze a šíření tohoto fenoménu by mohlo vést k destabilizaci světového ekonomického i politického systému, přičemž se jeho aktivity zaměřují zejména na rozvojové země a země, které se nacházejí v transformačním stadiu ekonomiky. Mezi takové země patří i Česká republika.

Organizovaný zločin lze vyjádřit zjednodušenou definicí, která říká, že je to "zločinný mocenský konkurent státní moci". Zločinecká organizace (zločinecký gang či zločinecký syndikát) je nejvyšším a nejnebezpečnějším typem skupinové trestné činnosti, neboť právě jejími členy je páchána organizovaná kriminalita, přičemž smyslem existence organizace je především soustavné a dlouhodobé páchání profesionální kriminality. Svou trestnou činnost pečlivě plánuje a připravuje, nic nenechává náhodě. Její činnost je většinou motivována dosažením vysokých zisků, ale také získáním vlivu ve veřejném a politickém životě, to je získáním moci. V případech terorismu je motivována též ideologicky a sleduje politické cíle.

Cílem organizovaného zločinu je nejen dosažení maximálních zisků, ale i ekonomického, společenského a politického vlivu. Proto ignoruje státy, jejich hranice i zákony a vytváří si uvnitř společnosti své vlastní paralelní, na státu nezávislé struktury. Zločinecké struktury organizovaného zločinu používají k dosahování svých cílů jakýchkoli prostředků. Jde o prostředky jak otevřené, jako je násilí, teror, vydírání nebo zastrašování, tak i prostředky méně viditelné, o to však pro společnost nebezpečnější, jako jsou zejména korupce, diskreditace nepohodlných osob či institucí nebo legalizace výnosů z trestné činnosti prostřednictvím zdánlivě legálního podnikání či investování.

+ + +
VOLF

Detektivové Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu ve spolupráci s německými a britskými kolegy a dalšími složkami Policie ČR - okresním ředitelstvím Rychnov nad Kněžnou a Správou hl. m. Prahy - pozatýkali mezinárodní organizovanou skupinu osob podezřelou z výroby a distribuce dětské pornografie cestou internetu. Trestnou činnost pachatelů dokumentoval po dobu jednoho roku pracovní tým s krycím názvem "Volf". Zároveň byla trestná činnost dokumentována pod názvem operace "Idun" i pracovním týmem Bavorského zemského kriminálního úřadu v SRN.

Tři pachatelé, z toho jeden státní příslušník Velké Británie a jeden státní příslušník SRN, byli obviněni z trestných činů nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů, šíření toxikomanie, ohrožování mravnosti, ohrožování mravní výchovy mládeže, svádění k pohlavnímu styku a pohlavní zneužívání, kterých se dopustili jako členové organizované skupiny, když na okrese Rychnov nad Kněžnou a v Praze zhotovovali pornografická díla s homosexuální tematikou zobrazující chlapce ve věku od třinácti do osmnácti let. Kromě toho jak občan Velké Británie, tak občan SRN sváděli vytipované chlapce v uvedeném věkovém rozmezí k pohlavnímu styku a pohlavně je za úplatu zneužívali. Jako "modely" jim sloužili chlapci, které kontaktovali především v okrese Rychnov nad Kněžnou a v Praze.

Zhotovení, zpracování a distribuce probíhala tak, že Brit většinou prostřednictvím svých českých spolupracovníků vyhledával a kontaktoval chlapce vhodné k fotografování. Ty pak všichni fotografovali a natáčeli na video v objektu na okrese Rychnov nad Kněžnou, pronajatému k těmto účelům, kde mj. pěstovali ve velkém množství marihuanu. Před samotným pořizováním fotomateriálů byl chlapcům podáván alkohol a drogy. Pořízené záběry byly dále zpracovávány a upravovány do elektronické podoby. Zhotovená díla byla distribuována zejména prostřednictvím internetu na placených webových stránkách provozovaných a spravovaných uvedenými občany Velké Británie a SRN v zemích západní Evropy a USA a rovněž byla distribuována na CD nosičích a videokazetách. Pro ilustraci uvádíme, že fotografování jednoho chlapce se skládalo ze tří tzv. "setů", přičemž jeden "set" má 80-120 fotografií. První set přitom obsahuje fotografie při postupném obnažování se, druhý set se skládá z fotografií obnaženého chlapce v erotických polohách a za třetí set je označováno video v délce asi 20 minut, kdy chlapec masturbuje. Za jeden "set" pachatelé vypláceli chlapcům 1 000 Kč, tj. za celé fotografování celkem 3 000 Kč, přičemž zisk celé organizace pachatelů byl mnohonásobně vyšší. Odměny za pohlavní styk byly pak individuální, ve dvou případech se jednalo o částku až 15 000 Kč, nebo např. starší PC.

Zhotovování pornografického materiálu s homosexuální tematikou probíhalo kromě uvedeného objektu též v pronajatém apartmánu v centru Prahy, jejž si za tímto účelem pronajímal německý státní občan vždy při svých pobytech na území ČR, kde se zdržoval nepravidelně přibližně pětkrát do roka ve zhruba týdenních intervalech. Ten vyhledával objekty vhodné k fotografování a k sexuálnímu styku zejména z řad problémové mládeže, např. mladistvých na útěku z VÚDM. Tento muž však příležitostně fotografoval a sváděl k pohlavnímu styku i chlapce ve zmíněném objektu ve východočeském regionu, kde jim rovněž nabízel ke konzumaci omamné a psychotropní látky.

Dva z pachatelů byli zadrženi na Rychnovsku, občan SRN následně v Praze. Při domovních prohlídkách, jež probíhaly synchronně i v SRN, byly zajištěny důkazní materiály, zejména pak výpočetní technika, velké množství CD nosičů, videokazet a fotografií, na kterých jsou zachycena pornografická díla zobrazující děti.

Nebezpečnost celého případu spočívá mimo jiné v tom, že rychnovský objekt byl poměrně snadno přístupný nezletilým a mladistvým chlapcům ze širokého okolí, kterým i v případě, že nebyli vybráni jako objekty pro fotografování, byla prezentována homosexuální pornografie a byly jim nabízeny omamné látky a alkohol.

Všichni tři pachatelé byli po provedení výslechů, domovních prohlídek a dalších úkonů vzati soudkyní Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou do vazby.

+ + +
Platný trestní zákon České republiky neznal až do podzimu roku 1995 institut "organizované kriminality" či "organizovaného zločinu", ale přesto umožňoval kvalifikovat organizovanost trestné činnosti jednak podle tradičních ustanovení o organizátorství, o spolčení jako formě přípravy k trestnému činu, jednak podle některých kvalifikovaných skutkových podstat s vyšší trestní sazbou, spáchal-li někdo takový čin jako "člen organizované skupiny".

Novelou č. 152/1995 Sb. našeho trestního zákona č.140/1961 Sb. účinnou od 1. 9. 1995 byl do našeho trestního zákona vložen institut "zločinné spolčení", jímž se rozumí společenství více osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti.

Na sklonku roku 1995 vznikl jako opatření v boji proti organizovanému zločinu v České republice specializovaný "Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie" (ÚOOZ). ÚOOZ, ale i další specializované útvary Policie České republiky začaly fungovat k 1. lednu 1995. Jedním z odborů ÚOOZ se stal i odbor drog, který byl z organizační struktury útvaru v lednu 2001 už jako Národní protidrogová centrála vyňat a stal se samostatnou specializovanou jednotkou. Dalším významným mezníkem v historii ÚOOZ bylo sloučení vyšetřování s kriminální policií a vytvoření nové Služby kriminální policie a vyšetřování k 1. 1. 2002. Útvar je výkonným pracovištěm Služby kriminální policie a vyšetřování, působí na celém území České republiky a podílí se na udržování vnitřního pořádku a bezpečnosti v odhalování a vyšetřování organizovaného zločinu.

Mezi úkoly ÚOOZ patří získávání, soustřeďování, uchovávání, analýzy a využívání informací důležitých pro boj s organizovaným zločinem. Tyto úkoly jsou alfou a omegou pracovní náplně všech organizačních článků útvaru.

V souladu s aktualizovanou koncepcí boje proti organizovanému zločinu z roku 2000 jsou priority útvaru především v oblastech násilné kriminality, pod kterou patří vraždy, loupeže, vydírání, vymáhání pohledávek, braní rukojmí a také problematika nástražných výbušných systémů včetně anonymních výhrůžek a jejich použití.

Další prioritou je oblast nelegálního obchodování se zbraněmi, střelivem, výbušninami, vojenským materiálem a dalšími nebezpečnými látkami.

Prioritou jsou rozhodně i konkrétní aktivity zločineckých struktur na celém teritoriu České republiky související s mezinárodním organizovaným zločinem.

Opominout zcela jistě nelze obchodování s lidmi, zejména organizování nelegální migrace, obchodu se ženami, dětmi či lidskými orgány.

Oblastí, kterou se také prioritně útvar zabývá, je padělání či pozměňování domácí i zahraniční měny, šeků, platebních karet, cenných papírů a dalších platebních prostředků.

Předmětem zájmu ÚOOZ jsou také projevy mezinárodního terorismu či trestné činnosti související s extremismem na území České republiky.

Mezi další činnosti ÚOOZ je třeba počítat průběžný monitoring zločineckých struktur na našem území, a to v komplexním měřítku, zjišťování a dokumentace jejich případných zpravodajských aktivit, mapování organizační struktury jednotlivých skupin, jejich mezinárodního propojení, jejich finančního, materiálního i technického zázemí, složení z hlediska národnostního a etnického původu jejich členů nebo vazeb těchto struktur na domácí či zahraniční teroristické a extremistické organizace. Zabývá se dále získáváním, soustřeďováním, vyhodnocováním a analyzováním všech kriminalistických relevantních informací majících souvislost s problematikou organizovaného zločinu a aktivitami jeho struktur u nás i ve světě.

Součinnost či spolupráce s ostatními domácími i zahraničními subjekty, které jsou zainteresovány v boji s organizovaným zločinem, včetně vzájemné výměny kriminalistických a zpravodajských informací, provozování a průběžná aktualizace kriminalistických informačních a zpravodajských analytických systémů jako podpůrných prostředků k plnění odprezentovaných úkolů, jakož i plnění úkolů v oblasti činností souvisejících s krizovými situacemi, mimořádnými bezpečnostními stavy a akcemi, při nichž může dojít k narušení či ohrožení vnitřní bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku, to vše patří do působnosti ÚOOZ. Zároveň také ÚOOZ ve smyslu trestního řádu vede trestní řízení v konkrétních případech závažné organizované trestné činnosti, zjišťuje pachatele této trestné činnosti, vede proti nim trestní stíhání a předává je státnímu zástupci s návrhy na podání obžaloby.

+ + +
RAMPUŠ

Po téměř půlročním monitoringu obchodování se zbraněmi zadrželi v polovině měsíce října detektivové Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu v rámci akce s krycím názvem Rampuš skupinu osob. Na Liberecku a na území Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje zatkli detektivové celkem šest pachatelů české národnosti. Jde o pět mužů ve věku 24-46 let a jednu ženu ve věku 36 let. Zadržení byli obviněni z trestných činů porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi, porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, nedovoleného ozbrojování a vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků.

Trestné činnosti se měli členové organizované skupiny dopouštět převážně tím, že bez patřičné licence prodávali vojenský materiál do zahraničí. Při domovních prohlídkách bylo nalezeno větší množství nejrůznějších typů zbraní naší i zahraniční výroby, munice, písemné materiály i počítačový hardware. Země, do kterých zbraně prodávali, budou upřesněny až po vyhodnocení veškerých materiálů zajištěných při domovních prohlídkách. Několik desítek zajištěných zbraní bude podrobeno odborným expertizám. Podle odhadů by expertiza i prověrka zbraní a materiálů měla trvat minimálně dva měsíce. Legálnost či nelegálnost držení dalších zbraní a munice v současné době prověřuje ředitelství služby správních činností Policie ČR. Celková škoda, kterou pachatelé měli způsobit, bude upřesněna až po provedení kontroly. Na případu spolupracuje také Finanční policie. Dva hlavní pachatelé (manželé) jsou v současné době ve vazbě, zbytek skupiny je vyšetřován na svobodě. Za uvedené trestné činy hrozí maximální trest 10 let odnětí svobody.

Vzhledem k různým vztahům, které detektivové při vyšetřování rozkryli, se dá předpokládat, že vyšetřování případu je na počátku.

+ + +
Je zřejmé, že boj proti nebezpečím vyplývajícím z aktivit organizovaného zločinu nelze vést v současné době již pouze na úrovni národních států. Je nutná mnohem širší, celoevropská mezinárodní spolupráce na tomto poli, neboť jen tímto způsobem lze nalézt přiměřenou odpověď na bezpečnostní, ekonomické, sociální a politické problémy, které organizovaný zločin pro světové společenství představuje.

Základem pro úspěšnou realizaci všech opatření v oblasti boje s organizovaným zločinem na evropské a mezinárodní úrovni jsou některé mezinárodní dohody, konvence a úmluvy, které byly přijaty v posledních letech.

Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (2000)
Schengenská dohoda (1985) a Prováděcí úmluva k Schengenské dohodě (1990) o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích
Konvence členských států Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu (1990)
Předvstupní pakt o organizované trestné činnosti mezi členskými státy EU a žadatelskými zeměmi střední a východní Evropy a Kyprem (1998)
Směrnice Rady EU o předcházení použití finančního systému za účelem praní peněz (1991)
Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu - Úmluva o Europolu (1995)
Akční plán boje proti organizované kriminalitě Rady EU (1997)
Usnesení Rady EU o prevenci organizované trestné činnosti zavedením celkové strategie pro boj proti ní (1998)
Programy a koncepce v oblasti boje proti organizovanému zločinu v ČR
Aktualizovaná koncepce boje proti organizovanému zločinu (1997)
Vládní program boje proti korupci v ČR (1999)
Informace o stavu organizovaného zločinu na území ČR (2000)
Národní akční plán boje proti terorismu (2003)
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České republice (2003)
Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (2000)


+ + +
ROYAL

Izraelský organizovaný zločin se v České republice výrazně manifestoval, když byl v Praze v roce 2002 zavražděn Felix Avital (dřívější jméno Abutbul), a to na ulici nedaleko svého hotelu a kasina Royal v centru Prahy. Pachatel jej třemi výstřely smrtelně zranil a z místa činu uprchl. Střelce se dosud nepodařilo vypátrat.

Kasino Royal převzal po smrti svého otce Yosef Assaf Avitala, který se usídlil rovněž v Praze. Před kasinem Royal byl v roce 2004 spáchán pokus vraždy Yosefa Assafa Avital. Útočník se pokusil vhodit do jeho auta ruční granát. To se mu ale nepodařilo, granát explodoval a zranil 18 osob, převážně zahraničních turistů. Pachateli útoku se podařilo utéci. Na únikové trase pachatele byly nalezeny věci popsané svědky útoku a dále pak takové stopy, které vedly k možnosti individuálně pachatele označit.

Rozsáhlým šetřením ve spolupráci s policejními orgány Izraele, SRN a Rakouska se podařilo ustanovit osobu pachatele, jímž je Y. M. (izraelské národnosti, ruského původu), který byl v září 2004 v Izraeli zatčen. Doposud je v extradiční vazbě, řeší se možnost jeho vydání do České republiky. Při prokázání viny mu hrozí v České republice trest odnětí svobody na osm až patnáct let.

+ + +
Spolupráce ÚOOZ na mezinárodní úrovni je v souladu s příslušnými mezinárodními úmluvami a dohodami. Jde zejména o spolupráci a výměnu poznatků prostřednictvím nadnárodních organizací Interpol a Europol. V oblasti násilí je ÚOOZ aktivně zapojen do pracovní skupiny Europolu EHWG (Europol Homicide Working Group) pro přeshraniční vyšetřování vražd.

V oblasti obchodování se zbraněmi je ÚOOZ členem společné pracovní skupiny spolu s Ředitelstvím služby správních činností PP ČR, BKA Wiesbaden OA - 35, BLKA Mnichov a LKA Sachsen. Tato pracovní skupina vznikla v roce 2001, do současné doby proběhlo sedm pracovních schůzek, kde se stanovily konkrétní úkoly v oblasti nelegálního obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem. Spolupráce při objasňování konkrétních případů funguje velmi dobře.

ÚOOZ spolupracuje se zahraničními policejními a dalšími partnerskými složkami, které se zabývají nelegální migrací a obchodem s lidmi a tkáněmi a orgány. Odbor byl v letech 2004 a 2005 součástí mezinárodního projektu Europolu AWF (Analysis Work File) pod názvem "Partridge". Projekt byl zaměřen na problematiku indické komunity a výměnu informací k aktivitám indické komunity v rámci ilegální migrace.

V oblasti terorismu a extremismu si prostřednictvím Interpolu od roku 1997 předává PČR a posléze ÚOOZ se zahraničními partnery informace k osobám na teroristické skupiny.

Zahraniční spolupráce probíhá při řešení konkrétních případů formou osobních kontaktů, příhraničních schůzek se zahraničními partnery. Při prověřování nebo získávání poznatků probíhá spolupráce v podstatě s kteroukoli zemí světa, a to formou písemných dotazů či požadavků. Během existence ÚOOZ byly navázány kontakty na různé úrovni se 65 zeměmi.

+ + +
FAUST

Pracovníky OZS ÚOOZ byla zachycena informace o příjezdu dvou mužů do České republiky, kteří měli v ČR realizovat jisté investice, pravděpodobně nákup nemovitostí či zhodnocení jejich uložených finančních prostředků na účtech v ČR ve výši cca 1 mil. USD. Následným šetřením bylo zjištěno několik účtů poškozených, které však již byly vyčerpány.

Úzkou spoluprací s ostatními útvary Policie ČR a s pracovníky Útvaru pro boj s terorismem a organizovaným zločinem Ruské federace v Moskvě byli zadrženi dva podezřelí muži narození v Ruské federaci. Po následném intenzivním pátrání byla v okrese Karlovy Vary nalezena těla obou poškozených důkladně zakopaná v lese. Vyšetřování bylo uzavřeno s tím, že oba podezřelí byli pachatelé, dopustili se trestného činu vraždy na poškozených s tím, že je vylákali k investování do ČR, zde se zmocnili jejich finančních prostředků, kterými poškození disponovali, a oba poškozené poté z důvodu zahlazení stop zavraždili. Pachatelům při prokázání viny hrozí až výjimečný trest.

+ + +
Podstatnou část tzv. "viditelného" organizovaného zločinu má ve své kompetenci PČR, kde je to zejména doménou specializovaných útvarů s celorepublikovou působností. Hlavní tíži boje s organizovaným zločinem na operativní úrovni policejní práce nese zejména ÚOOZ, Národní protidrogová centrála (NPC) a Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK). Specifickým útvarem na úseku boje s organizovaným zločinem je i Útvar rychlého nasazení (URNA). Významnou policejní součástí je i Národní ústředna Interpolu, dnes začleněná pod Odbor mezinárodní spolupráce PP PČR.

+ + +
Chceme-li skutečně zlepšit současný, nepříliš lichotivý stav na úseku vnitřní bezpečnosti České republiky, je třeba skutečně pracovat na úrovni doby a permanentně se také vzdělávat, neboť tyto úkoly mohou plnit pouze vzdělaní a inteligentní policisté a úředníci pracující v intencích doby.

Materiál připravila Dagmar LINHARTOVÁ
za pomoci publikace autora
plk. JUDr. Miroslava Němce, Ph.D.
Mafie a zločinecké gangy
a tiskových zpráv Policejního prezidia

 

Zdroj: www.specnaz.cz

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář